52. Hierarchia wartości godziwej

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny

W zależności od kategorii klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych do danego poziomu hierarchii stosuje się różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej.

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio w oparciu o ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wartość rynkową będącą ceną kupna:

  • dłużne papiery wartościowe wyceniane do fixingu z platformy Bondspot lub serwisów informacyjnych Bloomberg oraz Reuters,
  • dłużne i kapitałowe papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w tym w portfelu Biura Maklerskiego PKO BP,
  • instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa klasyfikuje instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku:

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej Metoda (technika) wyceny Obserwowalne dane wejściowe
Pochodne instrumenty finansowe – CIRS, IRS, FRA Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji FRA, IRS, basis swap.
Pochodne instrumenty finansowe – opcje walutowe, opcje na stopę procentową, egzotyczne opcje Equity, transakcje FX forward, FX swap Model wyceny dla danego typu opcji walutowej.

Model zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o krzywe rentowności dla transakcji FX forward, FX swap.

Ceny egzotycznych opcji equity wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane z rynku (ceny rynkowe).

Krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych, płaszczyzny zmienności dla określonych par walutowych, walutowe kursy fixingowe NBP.

W celu wyceny egzotycznych opcji equity wbudowanych w produkty strukturyzowane pozyskiwane są ceny rynkowe tych opcji.

Bony pieniężne NBP Metoda krzywej rentowności. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o dane rynku pieniężnego oraz rynku transakcji OIS.
Obligacje komunalne EUR Przyjęty model wyceny. Stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS, rynku transakcji CDS, zmienność rynku opcji stopy procentowej.
Obligacje komunalne PLN Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marży ryzyka. Krzywe rentowności zbudowane w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego, rynku transakcji IRS.
Transakcje commodity swap Model krzywej cen towarowych. Krzywe cen towarowych, krzywe rentowności budowane w oparciu o stawki rynku pieniężnego, rynkowe stawki punktów swapowych.
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych wycenianych według wartości godziwej Rezerwę ubezpieczeń na życie, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający w ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tworzy się indywidualnie dla każdej aktywnej polisy na koniec okresu sprawozdawczego. Rezerwa ta równa jest indywidualnemu stanowi funduszu na dzień, na który tworzone są rezerwy i jest równa liczbie jednostek zgromadzonych w ramach indywidualnego stanu funduszu przemnożonego przez cenę z dnia wyceny. Liczba jednostek funduszu, cena jednostki funduszu

Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała instrumenty finansowe, które są wyceniane według wewnętrznych modeli wyceny.

Wartość godziwą papierów wartościowych kapitałowych i dłużnych zaliczonych do aktywów finansowych ustalają zarządzające nimi komórki organizacyjne Centrali, w tym Departament Produktów Skarbowych oraz Dom Maklerski. W projektowanych przez siebie przepisach wewnętrznych określają szczegółowy sposób dokonywania wyceny, w tym określenie źródeł danych pozyskiwanych do wyceny i sposobu jej wyliczenia.

Założenia modelu wartości godziwej dla aktywów finansowych wynikających z udzielonego kredytów, pożyczek lub innych umów o finansowanie będących substytutem kredytu opracowuje Departament Ryzyka Kredytowego. Model wartości godziwej dla ekspozycji kredytowych zatwierdza Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej Metoda (technika) wyceny czynnik nieobserwowalny
Instrumenty finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i pożyczki udzielone klientom Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Efektywna marża kredytowa.
Akcje Visa Inc. serii C uprzywilejowane Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość rynkową notowanych akcji zwykłych Visa Inc. z uwzględnieniem dyskonta biorącego pod uwagę ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe. Dyskonto uwzględniające ograniczoną płynność akcji serii C oraz warunki zamiany akcji serii C na akcje zwykłe.
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności).
Akcje Biura Informacji Kredytowej SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

Udziały w Polskim Standardzie Płatności sp. z o.o. Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki. Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

Udziały w Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication Wartość rynkowa udziałów oszacowana przez spółkę. Wartość rynkowa oszacowana przez spółkę.

Stopa dyskontowa.

Akcje Krajowej Izby Rozliczeniowej SA Oszacowanie wartości godziwej w oparciu o obecną wartość prognozowanych wyników spółki. Prognozowane wyniki spółki.

Stopa dyskontowa.

Udziały w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” sp z o.o. Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto. Wartość aktywów netto spółki.
Akcje Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej SA Ustalenie wartości godziwej przez rzeczoznawcę majątkowego metodą skorygowanych aktywów netto. Wartość aktywów netto spółki.
Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Obligacje korporacyjne Model krzywej rentowności oraz marż ryzyka. Krzywa rentowności zbudowana jest w oparciu o stawki rynkowe, dane rynkowe rynku pieniężnego oraz rynku transakcji IRS. Spread kredytowy (marże kredytowe wyznaczane w oparciu o marże pierwotne zmodyfikowane przez kwotowania indeksów kredytowych przypisanych do emitentów na podstawie ich ratingów oraz sektorów działalności).

Informacje finansowe

AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ 31.12.2020 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Wartość bilansowa Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 958 958
Pozostałe instrumenty pochodne 5 501 5 501
Papiery wartościowe 77 155 68 647 7 174 1 334
przeznaczone do obrotu 1 178 824 354
dłużne papiery wartościowe 1 151 797 354
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 25 25
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 2
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 466 1 832 26 608
dłużne papiery wartościowe 978 799 21 158
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 135 135
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 451 1 450
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 902 898 4
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite – dłużne papiery wartościowe 73 511 65 991 6 794 726
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 6 009 6 009
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 009 6 009
kredyty na nieruchomości 7 7
kredyty gospodarcze 114 114
kredyty konsumpcyjne 5 888 5 888
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 89 623 68 647 13 633 7 343

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
31.12.2020 Wartość bilansowa Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 378 378
Pozostałe instrumenty pochodne 6 104 6 104
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 216 1 216
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 7 698 7 698

AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ 31.12.2019 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Wartość bilansowa Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 645 645
Pozostałe instrumenty pochodne 2 795 1 2 794
Papiery wartościowe 67 118 57 089 7 206 2 823
przeznaczone do obrotu 1 112 1 112
dłużne papiery wartościowe 1 095 1 095
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 15 15
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 2 2
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 199 1 439 144 616
dłużne papiery wartościowe 493 301 12 180
akcje w innych jednostkach – notowane na giełdach 150 150
udziały i akcje w innych jednostkach – nienotowane na giełdach 436 436
jednostki uczestnictwa w fundusze inwestycyjne oraz certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, prawa poboru 1 120 988 132
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite – dłużne papiery wartościowe 63 807 54 538 7 062 2 207
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 8 286 8 286
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 8 286
kredyty na nieruchomości 15 15
kredyty gospodarcze 148 148
kredyty konsumpcyjne 8 123 8 123
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 78 844 57 090 10 645 11 109

ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
31.12.2019 Wartość bilansowa Ceny kwotowane na aktywnych rynkach Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych Pozostałe techniki wyceny
Pochodne instrumenty zabezpieczające 589 589
Pozostałe instrumenty pochodne 2 924 2 924
Zobowiązania z tytułu krótkiej pozycji w papierach wartościowych 363 363
Zobowiązania z tytułu produktów ubezpieczeniowych 1 353 1 353
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej razem 5 229 363 4 866

 

W 2020 roku nastąpił transfer obligacji korporacyjnych z poziomu 1 do poziomu 3 w kwocie 154 milionów PLN oraz z poziomu 3 do poziomu 2 w kwocie 1 063 milionów PLN na skutek zmiany sposobu wyliczania marży ryzyka. W 2019 roku nastąpił transfer obligacji korporacyjnych w kwocie 1 469 milionów PLN z poziomu 2 do poziomu 3 na skutek zmiany sposobu wyliczania marży ryzyka.

WPŁYW PARAMETRÓW ESTYMOWANYCH NA WYCENĘ DO WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA POZIOMIE 3 31.12.2020 31.12.2019
Wartość godziwa według Wartość godziwa według
scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego scenariusza pozytywnego scenariusza negatywnego
Akcje Visa Inc.1 255 244 225 199
Pozostałe inwestycje kapitałowe2 203 183 226 204
Obligacje korporacyjne3 879 876 2 392 2 382
Kredyty i pożyczki udzielone klientom4 6 009 6 009 8 526 8 054
1 scenariusz zakładający współczynnik z tytułu dyskonta dotyczącego przyszłych warunków zamiany akcj serii C na akcje zwykłe na poziomie odpowiednio 0%/100%
2 scenariusz zakładający zmianę wartości wyceny o +/-5%
3 scenariusz zakładający zmianę spreadu kredytowego o +/- 10%
4scenariusz zakładający zmianę stopy dyskontowej o +/- 0,5 p.p.

 

Poniższa tabela prezentuje uzgodnienie zmian w okresie wartości godziwej instrumentów finansowych na poziomie 3.

UZGODNIENIE ZMIAN W TRAKCIE OKRESÓW WARTOŚCI GODZIWEJ NA POZIOMIE 3 HIERARCHII WARTOŚCI GODZIWEJ 2020 2019
Bilans otwarcia na początek okresu 11 109 3 025
Zwiększenie zaangażowania w instrumenty kapitałowe 4
Zwiększenie zaangażowania w obligacje korporacyjne i komunalne 38
Zmniejszenie zaangażowania w obligacje korporacyjne (596) (710)
Zwiększenie zaangażowania w kredyty i pożyczki udzielone klientom 802 779
Zmniejszenie zaangażowania w kredyty i pożyczki udzielone klientom (2 770) (1 748)
Przeniesienie z poziomu 2 i 1 do poziomu 3 154 1 469
Przeniesienie z poziomu 3 do poziomu 2 (1 063)
Reklasyfikacja  z kategorii wycenianych według zamortyzowanego kosztu do wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 73 8 204
Wynik na operacjach finansowych (171) 108
Zmiana wyceny ujęta w innych dochodach całkowitych 2 (20)
Różnice kursowe 2 2
Inne (240)
Stan na koniec okresu 7 344 11 109

Wyniki wyszukiwania: