51. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

Jako krótkoterminowe świadczenie pracownicze obok wynagrodzenia zasadniczego ujęta została nieodroczona część składnika zmiennego wynagrodzenia w formie gotówkowej.

Jako pozostałe świadczenie długoterminowe ujęta została odroczona część zmiennego składnika wynagrodzeń przyznawana w formie gotówkowej.

Jako płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych ujmowany jest nieodroczony i odroczony składnik wynagrodzeń przyznawany w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym) zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zmienne składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Kapitałowej Banku

Zmienne składniki wynagrodzeń przyznawane są w formie: nieodroczonej (w pierwszym roku po roku kalendarzowym stanowiącym okres oceny) i odroczonej (na kolejne trzy lata po pierwszym roku po okresie oceny), przy czym zarówno wynagrodzenie nieodroczone, jak i odroczone jest przyznawane w równych częściach w formie gotówkowej oraz w formie instrumentu finansowego, tj. akcji fantomowych (których przeliczenie na gotówkę jest dokonywane po dodatkowym okresie retencyjnym).

Składnik wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego jest przeliczany na akcje fantomowe po przyznaniu danego składnika – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie, publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg – z IV kwartału okresu oceny. Następnie, po okresie retencyjnym i okresie odroczenia, akcje są przeliczane na gotówkę – z uwzględnieniem mediany średniodziennych cen akcji (Volume Weighted Average Price) Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z III kwartału roku kalendarzowego poprzedzającego wypłatę (Zarząd) oraz III kwartału roku kalendarzowego, w którym dokonywana jest wypłata (pozostałe osoby na stanowiskach kierowniczych), publikowanych w systemie informacyjnym Thomson Reuters albo Bloomberg.

Wynagrodzenie odroczone może podlegać redukcji w przypadku pogorszenia wyników finansowych Banku lub odpowiednio Spółki Grupy, straty Banku/Spółki lub pogorszenia innych zmiennych związanych z efektami pracy w okresie oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz wynikami nadzorowanych lub kierowanych przez te osoby jednostek/komórek organizacyjnych, które ujawniły się po okresie oceny.

W wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2020 roku również przyznawane są zmienne składniki wynagrodzeń. Zasady zmiennych składników wynagrodzeń dla członków zarządu obowiązywały w: PKO Bank Hipoteczny SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO TFI SA, PKO Leasing SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Kredobank SA oraz PKO Faktoring SA. Jednocześnie w spółkach PKO Bank Hipoteczny SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA i PKO Leasing SA zasadami zmiennych składników wynagrodzeń objęci byli pracownicy na wybranych stanowiskach kierowniczych, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka spółki oraz w spółce PKO TFI SA – wybrani pracownicy, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka spółki lub zarządzanych przez spółkę funduszy inwestycyjnych szerszy opis w rozdziale 10.2 „Zmienne składniki wynagrodzeń członków Zarządu Banku i kluczowych menedżerów o wysokim wpływie na profil ryzyka Banku” sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

Informacje finansowe

KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU (w tysiącach PLN) 2020 20191
Zarząd Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze  9 162  9 547
Świadczenia długoterminowe  1 484  1 134
Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych  3 711  2 835
Świadczenia dla członków Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach  – 172
Razem 14 357 13 688
Rada Nadzorcza Banku
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze  1 388  1 340
Razem  1 388 1 340

KOSZTY WYNAGRODZEŃ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK ZALEŻNYCH (w tysiącach PLN) 2020 20191
Zarządy Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 24 108  27 097
Świadczenia długoterminowe 3 867  2 577
Płatności na bazie akcji rozliczane w środkach pieniężnych 2 903  3 121
Świadczenia dla członków Zarządów Spółek, którzy przestali pełnić swoje funkcje w poprzednich latach  538 108
Razem  31 416 32 903
Rady Nadzorcze Spółek
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 089  1 542
Razem  1 089 1 542
1 Dane za okres porównywalny uwzględniają zmianę proporcji między wynagrodzeniem zmiennym w formie gotówkowej i w formie instrumentu finansowego na rzecz zwiększenia części w formie instrumentu finansowego oraz zmianę proporcji wynagrodzeń zmiennych odroczonych i nieodroczonych na rzecz zwiększenia części wynagrodzenia zmiennego odroczonego.

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ BANK NA RZECZ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BANKU (w tysiącach PLN) 31.12.2020 31.12.2019
Rada Nadzorcza Banku 902 376
Zarząd Banku 769  1 340
Razem  1 671 1 716

 

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Bank świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Warunki tych transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych.

zmienne składniki wynagrodzeń

REZERWA NA ZMIENNE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ 31.12.2020
(za lata 2015-2020)
31.12.2019
(za lata 2014-2019)
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 18 18
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 63 39
Spółki Grupy Kapitałowej 28 22
Razem rezerwa 109 79
Wynagrodzenie wypłacone w roku 31.12.2020
(za lata 2015-2020)
31.12.2019
(za lata 2014-2019)
 – przyznane w formie gotówki 28 21
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 3 6
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 11 9
Spółki Grupy Kapitałowej 14 6
 – przyznane w formie instrumentu finansowego 8 18
Zarząd Banku (w tym członkowie Zarządu Banku, którzy przestali pełnić swoje funkcje) 4 4
Pozostali Risk Takers (osoby zajmujące stanowiska kierownicze bez Zarządu Banku) 10
Spółki Grupy Kapitałowej 4 4
Razem wypłacone 36 39

Wyniki wyszukiwania: