50. Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Transakcje ze Skarbem Państwa

Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym Banku.

Na mocy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, PKO Bank Polski SA otrzymuje środki z budżetu państwa tytułem wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

TRANSAKCJE ZE SKARBEM PAŃSTWA 2020 2019
Przychody memoriałowe 78 93
Przychody otrzymane kasowo 64 75
Przychody z tytułu przejściowego wykupu przez budżet państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych „starego” portfela 14 18

Od 1 stycznia 2018 roku w oparciu o przepisy ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, kredytobiorcy nabyli prawo do umorzenia w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia, co skutkować będzie sukcesywnym (do 2026 roku) całkowitym rozliczaniem zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych tzw. „starego” portfela. Bank prowadzi rozliczenia związane z wykupem odsetek od kredytów mieszkaniowych przez Budżet Państwa i z tego tytułu w 2020 roku i w 2019 roku Bank otrzymał prowizję poniżej 1 miliona PLN.

Od 1 stycznia 1996 roku Bank jest generalnym dystrybutorem znaków wartościowych, z którego tytułu otrzymuje prowizje od Budżetu Państwa – w 2020 roku i w 2019 roku Bank otrzymał prowizję z tego tytułu poniżej 1 miliona PLN.

Biuro Maklerskie PKO BP pełni funkcję agenta emisji skarbowych obligacji detalicznych na podstawie umowy zawartej 11 lutego 2003 roku z Ministrem Finansów. Biuro Maklerskie PKO BP na podstawie tej umowy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji – w 2020 roku wynosiło ono 128 milionów PLN, a w 2019 roku wynosiło 83 miliony PLN.

Istotne transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

Poniżej zaprezentowano zaangażowanie Grupy Kapitałowej oraz wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej w stosunku do 10 jednostek powiązanych ze Skarbem Państwa o największym zaangażowaniu łącznym.

TOTNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI ZE SKARBEM PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIE BILANSOWE, W TYM Z TYTUŁU KREDYTÓW I  INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZAANGAŻOWANIE POZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DEPOZYTÓW
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Kontrahent 1 2 453 793
Kontrahent 2 16 845 3 443 30 350 737 61
Kontrahent 3 465 240 2 036 3 520 98 3 686
Kontrahent 4 1 617 614 714 2 291 48 175
Kontrahent 5 623 599 1 693 1 683 63 350
Kontrahent 6 129 2 021 2 046 667 41 122
Kontrahent 7 999 467 1 156 1 080 11 50
Kontrahent 8 644 485 950 2 132 46 231
Kontrahent 9 46 1 726 1 191 1 193 114 94
Kontrahent 10 313 167 706 802 6

 

2020 2019
Przychody z tytułu odsetek i prowizji 206 200
Koszty z tytułu odsetek i prowizji (16) (29)

 

Odpowiednio na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku na powyższe należności nie zostały utworzone odpisy na oczekiwane straty kredytowe metodą zindywidualizowaną.

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa zdaniem Grupy Kapitałowej zawierane są na warunkach rynkowych.

Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo

Transakcje Banku jako jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami zostały przedstawione w tabeli poniżej. Wszystkie opisane poniżej transakcje ze wspólnymi przedsięwzięciami i jednostkami stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do siedemnastu lat.

31.12.2020 Nazwa spółki Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania
pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 54 6 168 54
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 17 17 4
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 22
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 18 767
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 71 23 212 822

 

Za okres zakończony 31.12.2020 Nazwa spółki Przychody ogółem w tym z tytułu odsetek
i prowizji
Koszty ogółem w tym z tytułu odsetek
i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 543 517 92 91
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 543 517 92 91

 

31.12.2019 Nazwa spółki Należności w tym kredyty Zobowiązania Udzielone zobowiązania
pozabilansowe
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 80 26 43 32
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 19 19 6
Bank Pocztowy SA 1
„Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych” sp. z o.o. 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 59 769
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 99 45 109 802

 

Za okres zakończony 31.12.2019 Nazwa spółki Przychody ogółem w tym z tytułu odsetek
i prowizji
Koszty ogółem w tym z tytułu odsetek
i prowizji
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o. 508 468 125 125
„Centrum Obsługi Biznesu” sp. z o.o. 1 1
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. 9
Razem wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone 509 469 134 125

Transakcje z jednostkami powiązanymi osobowo

Na 31 grudnia 2020 jednostką powiązaną z Grupą Kapitałową poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawało siedem podmiotów. Na 31 grudnia 2019 roku było to sześć podmiotów. W roku 2020 i 2019 w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.

Wyniki wyszukiwania: