4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej (sprawozdanie finansowe), podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu oraz przyjęciu przez Radę Nadzorczą Banku 28 kwietnia 2021 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd 28 kwietnia 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania: