5. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej i sektora bankowego oraz działania podejmowane przez Grupę Kapitałową w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Grupy Kapitałowej a także ciągłości działania procesów biznesowych zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020.

Poniżej oraz w wybranych notach do sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa zaprezentowała wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową Grupy Kapitałowej oraz działania podejmowane na rzecz klientów Grupy Kapitałowej.

  • Wpływ na szacunki i założenia

Pandemia COVID-19 zwiększyła poziom niepewności. Konsekwencje dla gospodarki światowej oraz środki podjęte przez rządy oraz organy regulacyjne wpływają i mogą wpłynąć na wyniki finansowe i sytuację Grupy Kapitałowej, w tym m.in. na oczekiwane straty kredytowe czy rozpoznaną wartość firmy. Wszystkie negatywne skutki, które można było rozsądnie oszacować, zostały rozpoznane w roku 2020. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje rozwój wypadków i uwzględnia je w bieżącym okresie.

  • Moratoria i gwarancje publiczne – modyfikacje i jakość portfela kredytowego

Grupa Kapitałowa, w celu złagodzenia skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 wprowadziła szereg działań zaradczych dla klientów indywidualnych, firm, przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego mających na celu złagodzenia skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19:

    • moratoria kredytowe, w tym te zgodne z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego;
    • udzielanie kredytów i zaliczek, objętych programami gwarancji publicznych w kontekście kryzysu związanego z COVID-19.

Szczegółowy opis moratoriów zaoferowanych Klientom Banku oraz programów gwarancji publicznych ujmuje nota w nocie „Specyficzne działania w zakresie zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej podjęte w 2020 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020”.

Wspólnym elementem tych działań jest umożliwienie kredytobiorcom na ich wniosek zawieszenia lub przesunięcia płatności rat na okres maksymalnie do 6 miesięcy. Z uwagi na fakt, że powyższe udogodnienia miały wpływ na modyfikację przepływów kontraktowych wynikających z umów z klientami, Grupa Kapitałowa przeprowadziła ocenę poszczególnych umów pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych, celem ustalenia czy doszło do modyfikacji istotnej (zaprzestanie ujmowania) czy modyfikacji nieistotnej. Grupa Kapitałowa przeprowadziła ocenę zgodnie z polityką opisaną w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”, „Modyfikacje – Zmiana kontraktowych przepływów pieniężnych”. Analiza wykazała brak kryteriów do zaistnienia modyfikacji istotnej. Zmiany w przepływach kontraktowych w wyniku zaoferowanych udogodnień miały charakter modyfikacji nieistotnej, której wpływ ujęty został przez Grupę Kapitałową jako pomniejszenie przychodów odsetkowych.

Otrzymane przez Grupę Kapitałową gwarancje w ramach programów gwarancji publicznych z tytułu aneksu do umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z 22 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) oraz umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych z 10 kwietnia 2020 roku zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spełniają definicją umowy gwarancji finansowych i są prezentowane w nocie „Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone”.

Jakościowy i ilościowy wpływ COVID-19 na jakość portfela kredytowego w tym szacowane straty kredytowe prezentuje nota „Ryzyko kredytowe – informacje finansowe”. Wpływ COVID-19 na pogorszenie jakości portfela kredytów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Grupa Kapitałowa w pozycji wynik na operacjach finansowych a portfela kredytów wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i do wartości godziwej przez inne dochody całkowite w pozycji wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe.

  • Wartość firmy i inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia– test na utratę wartości

Wartość firmy oraz zaangażowanie w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Grupa Kapitałowa poddaje corocznemu testowi na utratę wartości oraz gdy istnieją przesłanki wskazujące na możliwą utratę wartości w ciągu roku.

Grupa Kapitałowa mając na względzie m.in. fakt, że pandemia COVID-19 ma negatywny wpływ na otoczenie gospodarcze przeprowadziła test na utratę wartości firmy powstałej z nabycia Nordea Bank Polska S.A oraz w związku z objęciem kontroli nad PKO Leasing Pro S.A. Wynik testu opisuje nota „Wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe oraz rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny”.

Pandemia COVID-19 miała również wpływ na wyniki testu na utratę wartości akcji Banku Pocztowego (szerzej w nocie „Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia”).

  • Adekwatność kapitałowa

Wpływ COVID-19 na adekwatność kapitałową oraz działania organów nadzorczych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/873 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i (UE) 2019/876 w odniesieniu do niektórych dostosowań w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (CRR Quick Fix) opisuje nota „Adekwatność kapitałowa” oraz „Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej według stanu na 31 grudnia 2020roku”.

Wyniki wyszukiwania: