13. Informacje dotyczące segmentów działalności

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność biznesową w ramach segmentów oferujących określone produkty i usługi adresowane do określonych grup klientów. Sposób podziału segmentów działalności zapewnia spójność z modelem zarządzania sprzedażą i oferowania klientom kompleksowej oferty produktowej, która obejmuje zarówno tradycyjne produkty bankowe, jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym oraz usługi świadczone przez spółki Grupy Kapitałowej.

Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów.

Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.

Działalność Grupy Kapitałowej obejmuje trzy podstawowe segmenty sprawozdawcze:

Segment detaliczny Segment detaliczny oferuje pełen zakres obsługi osób prywatnych w ramach bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości hipotecznej. Ponadto obejmuje transakcje dokonywane z osobami prawnymi, tj. firmami i przedsiębiorstwami. Do produktów i usług oferowanych klientom tego segmentu należą m.in.: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjno-ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe i debetowe, usługi bankowości elektronicznej i mobilnej. W zakresie finansowania segment obejmuje kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne, w tym oferowane przez PKO Bank Hipoteczny SA, a także kredyty gospodarcze dla firm i przedsiębiorstw, deweloperów, spółdzielni i zarządców nieruchomości oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. Wyniki segmentu detalicznego obejmują ponadto wyniki spółek: PKO TFI SA, PKO BP BANKOWY PTE SA, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, PKO BP Finat sp. z o.o. oraz ZenCard sp. z o.o. (spółka przejęta przez PKO BP Finat sp.z.o.o. 31 lipca 2020 roku).
Segment korporacyjny i inwestycyjny Segment korporacyjny i inwestycyjny obejmuje transakcje dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi i instytucjami finansowymi. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, usługi cash management i trade finance, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring oferowany przez Grupę Kapitałową PKO Leasing SA. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów oraz emisji nieskarbowych papierów wartościowych. Ponadto segment obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi i dłużnymi papierami wartościowymi. Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego obejmują także wyniki spółek prowadzących działalność na Ukrainie, przede wszystkim KREDOBANK SA, spółek prowadzących usługi technologiczne, działalność deweloperską i świadczące usługi zarządzania nieruchomościami oraz fundusze zajmujące się lokowaniem środków zebranych od uczestników.
Centrum transferowe i pozostały Centrum transferowe i pozostały obejmuje wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik na inwestycyjnym portfelu dłużnych papierów wartościowych Banku, wynik z długoterminowych źródeł finansowania, wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń oraz wyniki nieprzypisane do pozostałych segmentów. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, w tym emisje listów zastawnych, zobowiązania podporządkowane oraz kredyty otrzymane od instytucji finansowych. W ramach tego segmentu prezentowane są wyniki spółki PKO Finance AB.

Opis zasad stosowanych przy podziale na segmenty działalności

Nota segmentacyjna została sporządzona na bazie wewnętrznego systemu sprawozdawczego, tj. informacji przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA, które służą do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów.

Zasady identyfikacji przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w niniejszym sprawozdaniu. Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. W wynikach, aktywach i zobowiązaniach segmentów wykazywane są także pozycje, które da się przypisać na podstawie racjonalnych przesłanek. Na tej podstawie w segmentach ujmowany jest wpływ istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, takich jak ujemna wartości firmy powstała na nabyciu spółki, odpisy z tytułu utraty wartości firmy, odpisy z tytułu utraty wartości jednostek stowarzyszonych, koszt ryzyka prawnego portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli, obciążenie z tytułu podatku dochodowego w zakresie prezentacji wyniku oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej zostały ujęte na poziomie Grupy (aktywa i zobowiązania niealokowane).

Grupa Kapitałowa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych, przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych opartych na stawkach rynkowych dla danej waluty oraz terminie wymagalności/zapadalności z uwzględnieniem marż płynności. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła następujące zmiany w sposobie ustalania wyniku zarządczego segmentów działalności:

  • wprowadzenie alokacji korzyści z reinwestowania kapitału z Centrum transferowego na Segment detaliczny i Segment korporacyjny i inwestycyjny,
  • przeniesienie wyniku na inwestycyjnym portfelu dłużnych papierów wartościowych z Segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego do Centrum transferowego i pozostałego.

Dane za 2019 rok zostały w tym zakresie doprowadzone do porównywalności.

W związku z wprowadzonymi od 1 stycznia 2020 roku zmianami zasad rachunkowości, które zostały szczegółowo opisane w rozdziale 12, dokonano analogicznych zmian w danych porównawczych za 2019 rok w zakresie:

  • reklasyfikacji ujemnych kosztów z wyniku z tytułu prowizji i opłat do wyniku z tytułu z odsetek,
  • reklasyfikacji marży transakcyjnej z wyniku z pozycji wymiany do wyniku z tytułu prowizji i opłat,
  • reklasyfikacji wyniku z działalności ubezpieczeniowej, wyniku z tytułu leasingu operacyjnego, najmu krótkoterminowego i wyniku na świadczeniu usług zarzadzania flotą z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto do wyniku z tytułu prowizji i opłat,
  • włączenia wyniku z tytułu obciążeń regulacyjnych do kosztów działania.

Informacje finansowe

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów, kosztów, zysków/strat oraz aktywów i zobowiązań poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku.

Rachunek zysków i strat wg segmentów Działalność kontynuowana
Segment
detaliczny
Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Działalność ogółem
Grupy Kapitałowej
2020
Wynik z tytułu odsetek 7 798 2 041 507 10 346
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 044 874 (14) 3 904
Wynik pozostały (201) 235 163 197
Przychody z tytułu dywidend 15 15
Wynik na operacjach finansowych (104) (2) 4 (102)
Wynik z pozycji wymiany 11 109 62 182
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych (7) 105 83 181
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (127) 34 14 (79)
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik na działalności biznesowej 10 641 3 151 656 14 448
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (971) (1 203) (2 174)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (85) (238 (72) (395)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (6 552) (6 552)
Koszty działania, w tym: (4 893) (1 053) (37) (5 983)
amortyzacja (830) (149) (979)
wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (567) (175) (36) (778)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (742) (313) (1 055)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 16
Wynik segmentu (brutto) (2 602) 343 547 (1 696)
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (865)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) (2 561)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli (4)
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2 602) 343 547 (2 557)
Aktywa i zobowiązania wg segmentów Segment
detaliczny
Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Działalność ogółem
Grupy Kapitałowej
31.12.2020
Aktywa 180 552 118 624 74 929 374 113
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 291 291
Aktywa niealokowane 2 562
Suma aktywów 180 552 118 915 74 929 376 966
Zobowiązania 245 577 54 982 35 930 336 489
Zobowiązania niealokowane 565
Suma zobowiązań 245 577 54 982 35 930 337 055
Rachunek zysków i strat wg segmentów Działalność kontynuowana
Segment
detaliczny
Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Działalność ogółem
Grupy Kapitałowej
2019
Wynik z tytułu odsetek 8 640 1 575 75 10 290
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 986 766 (21) 3 731
Wynik pozostały 170 255 97 522
Przychody z tytułu dywidend 14 14
Wynik na operacjach finansowych 75 149 (49) 175
Wynik z pozycji wymiany 11 28 65 104
Zyski lub straty z tytułu zaprzestania instrumentów finansowych (9) 84 70 145
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 67 6 11 84
Przychody/koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 (26)
Wynik na działalności biznesowej 11 796 2 596 151 14 543
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (851) (297) (1 148)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (53) (17) (43) (113)
Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych (451) (451)
Koszty działania, w tym: (5 068) (1 033) 80 (6 021)
amortyzacja (802) (120) (922)
wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (504) (114) 81 (537)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (703) (316) (3) (1 022)
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 31
Wynik segmentu (brutto) 4 670 933 185 5 819
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) (1 787)
Zysk/(strata) netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 4 670 933 185 4 032
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli 1
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 670 933 185 4 031
Aktywa i zobowiązania wg segmentów Segment
detaliczny
Segment korporacyjny
i inwestycyjny
Centrum transferowe
i pozostały
Działalność ogółem
Grupy Kapitałowej
31.12.2019
Aktywa 183 815 129 540 31 917 345 272
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 377 377
Aktywa niealokowane 2 248
Suma aktywów 183 815 129 917 31 917 347 897
Zobowiązania 208 660 59 002 37 963 305 625
Zobowiązania niealokowane 694
Suma zobowiązań 208 660 59 002 37 963 306 319

Wyniki wyszukiwania: