12. Zmiany zasad rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku i Objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami a niniejszym sprawozdaniem finansowym

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa, w celu lepszego odzwierciedlenia swej działalności, dokonała następujących zmian:

Grupa Kapitałowa zdecydowała się na prezentację kosztów z tytułu premii od dłużnych papierów wartościowych w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”, linia „dłużne papiery wartościowe”. Wcześniej premia prezentowana była w pozycji „Koszty z tytułu odsetek”, linia „dłużne papiery wartościowe”.

Począwszy od sprawozdań finansowych za rok 2020 Grupa Kapitałowa prezentuje opłaty pobierane od klientów Banku rekompensujące ujemne oprocentowanie zobowiązań finansowych Banku (rachunki bieżące klientów)  w przychodach odsetkowych. Dotychczas opłaty prezentowane były w przychodach prowizyjnych.

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o reklasyfikacji marży kursowej uwzględnionej w kursach walut oferowanych klientom Banku w ramach świadczenia usług kupna/sprzedaży walut obcych, dotychczas prezentowanej w pozycji „Wynik z pozycji wymiany”, do pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”. W ocenie Grupy Kapitałowej, marża kursowa ma charakter zbliżony do innych opłat i prowizji pobieranych przez Grupę za świadczone usługi.

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o reklasyfikacji różnic kursowych dotyczących kosztów i przychodów naliczonych od aktywów finansowych walutowych (np. kredyty, papiery wartościowe, pozostałe należności) i zobowiązań finansowych walutowych, z pozycji „Przychody z tytułu odsetek” do pozycji „Wynik z pozycji wymiany”. Zgodnie z dotychczasowym podejściem ww. koszty i przychody ujmowane były w wyniku finansowym w walucie kontraktu, a ich przewalutowanie na walutę bazową odbywało się w procesie zamknięć rocznych albo w momencie dopisania lub spłaty odsetek przez klienta, przy wykorzystaniu kursu średniego fixing NBP. Oznaczało to jednocześnie, że w ciągu roku obrotowego ww. koszty i przychody ujmowane były łącznie z różnicami kursowymi. Obecnie ujmowanie ww. przychodów i kosztów następuje w wyniku finansowym według kursu średniego fixing NBP z dnia ich ujęcia, co pozwoliło na ujmowanie elementu różnic kursowych z ww. poszczególnych pozycji kosztów i przychodów w wyniku z wymiany walutowej.

Linia „Rozrachunki z tytułu transakcji zrealizowanych przy użyciu kart należności z tytułu reklamacji kartowych” (pozycja „Inne aktywa”) zaliczona była dotychczas całościowo do kategorii inne aktywa finansowe. Grupa Kapitałowa w ramach tej linii wyodrębniła wartości z tytułu reklamacji kartowych, które zdaniem Grupy Kapitałowej winny być traktowane jako inne aktywa niefinansowe. Decyzja ta miała wpływ na prezentację odpisów na reklamacje kartowe które dotychczas prezentowane były w linii „Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe” a w związku z decyzją Grupy Kapitałowej stanowią element „Wyniku z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych”.

Zgodnie z dotychczasową polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej w pozostałych przychodach operacyjnych i kosztach operacyjnych prezentowane były przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością bankową. Grupa Kapitałowa dokonała przeglądu swojej polityki oraz praktyki rynkowej. Zdaniem Grupy Kapitałowej, co do zasady w przychodach i kosztach operacyjnych prezentowane powinny być przychody i koszty pośrednio związane z działalnością jednostki. Zarówno działalność ubezpieczeniowa jak i leasing operacyjny zaliczają się do podstawowej działalności Grupy Kapitałowej i stanowią element jej strategii.

W związku z tym Grupa Kapitałowa reklasyfikowała wynik z działalności ubezpieczeniowej dotychczas prezentowany w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” do pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”, linia „oferowanie produktów ubezpieczeniowych”. Wynik z działalności ubezpieczeniowej obejmuje przychody z tytułu składki, koszty działalności ubezpieczeniowej, odszkodowania wraz ze zmianą rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wpływ udziału reasekuratora w przedmiotowych pozycjach.

Grupa reklasyfikowała również wynik z tytułu leasingu operacyjnego, najmu krótkoterminowego, wynik na świadczeniu usług zarządzania flotą, dotychczas prezentowane łącznie odpowiednio w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” oraz „Pozostałe koszty operacyjne” do pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat”, linia „leasing operacyjny i zarządzanie flotą”. Przychody obejmują przede wszystkim opłaty za korzystanie z przedmiotów leasingu, najmu krótkoterminowego oraz wynik netto na usługach zarządzania flotą (w tym serwis, wymiana opon, zapewnienie samochodów zastępczych). Przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz zarządzania flotą ujęte zostały w przychodach z tytułu prowizji i opłat wraz z kosztami amortyzacji rzeczowego majątku trwałego oddanego w leasing operacyjny, dotychczas prezentowanymi w pozycji „Koszty działania”.

Grupa Kapitałowa w celu uspójnienia prezentacji kosztów działania z praktyką rynkową dokonała połączenia linii kosztów działania (administracyjnych) z wynikiem z tytułu obciążeń regulacyjnych.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 01.01-31.12.2019
przed przekształceniem
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01.01-31.12.2019
dane przekształcone
Przychody z tytułu odsetek 12 760 (134) 12 (1) 12 637
Koszty z tytułu odsetek (2 481) 134 (2 347)
Wynik z tytułu odsetek 10 279 12 (1) 10 290
Przychody z tytułu prowizji i opłat 4 130 (12) 370 326 4 814
Koszty z tytułu prowizji i opłat (1 083) (1 083)
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 047 (12) 370 326 3 731
Wynik z pozycji wymiany 473 (370) 1 104
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (1 147) (1) (1 148)
Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych (114) 1 (113)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 537 (453) 84
Koszty działania (5 611) 127 (537) (6 021)
Wynik z tytułu obciążeń regulacyjnych (537) 537
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 031 4 031

W celu wyodrębnienia rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych na użytek własny od rzeczowych aktywów trwałych oddanych klientom Grupy Kapitałowej w ramach leasingu operacyjnego, Grupa Kapitałowa zdecydowała się na prezentację wyodrębnionej linii „Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny”.

Dotychczas Grupa Kapitałowa prezentowała udział reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych i należności z tytułu reasekuracji w pozycji „Inne aktywa” oraz odroczone prowizje reasekuracyjne i zobowiązania z tytułu reasekuracji w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. Obecnie wartości te prezentowane są odpowiednio w pozycjach „Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej” oraz „Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej”, celem pełniejszego odzwierciedlenia działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez Grupę Kapitałową.

Grupa Kapitałowa prezentuje w wyodrębnionej linii „transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sprzedaży”, które wcześniej prezentowane były w zależności od tego, czy transakcja dotyczyła klienta rynku międzybankowego czy też pozostałych klientów odpowiednio w pozycjach: „Należności od banków”, „Kredyty i pożyczki udzielone klientom”, „Zobowiązania wobec banków”, „Zobowiązania wobec klientów”. Na 31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa nie rozpoznała transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o ujęciu wpływu potencjalnych zwrotów kosztów dla klientów z tytułu przewidywanej przedterminowej spłaty w przyszłości czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych jako pomniejszenie wartości bilansowej brutto kredytów. Podejście to jest zbliżone do podejścia zastosowanego przez Grupę Kapitałową odnośnie do ujęcia wpływu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych.

Do roku 2019 włącznie otrzymane przez Grupę Kapitałową kredyty i pożyczki prezentowane były w ramach pozycji „Zobowiązania wobec banków” i „Zobowiązania wobec klientów”. W celu ujednolicenia z prezentacją kosztów odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz w związku z faktem, że ww. kredyty i pożyczki stanowią element działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, Grupa Kapitałowa zdecydowała o wyodrębnieniu oddzielnej pozycji w zobowiązaniach.

Grupa Kapitałowa dokonała reklasyfikacji rezerw na niewykorzystane urlopy z pozostałych zobowiązań do rezerw, ponieważ według osądu Grupy Kapitałowej rezerwy te mają podobny charakter do innych rezerw, jak i opierają się na szacunkach, analogicznie jak w przypadku pozostałych rezerw pracowniczych prezentowanych w rezerwach, tj. np.: rezerwy na emerytury i inne zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Dodatkowo Grupa Kapitałowa reklasyfikowała kwotę 131 milionów PLN dotyczącą podatku z tytułu różnic kursowych na terytorium Szwecji (patrz nota „Podatek dochodowy”) rozpoznaną na 31 grudnia 2019 roku jako „Zobowiązanie z tytułu bieżącego podatku dochodowego”. Grupa Kapitałowa zrewidowała swój osąd i reklasyfikowała ww. kwotę do pozycji „Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. (7)

AKTYWA – pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 31.12.2019
przed przekształceniem
(1) (2) (3) (4) 31.12.2019
dane przekształcone
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży  –  –  –  1 081  1 081
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 231 434  –  – (1 081)  (147) 230 206
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej  –  – 858  –  – 858
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 1 300  –  –  – 1 300
Rzeczowe aktywa trwałe 4 442 (1 300)  –  –  – 3 142
Inne aktywa 3 571  –  (858)  –  –  2 713
SUMA AKTYWÓW  348 044  –  –  –  (147)  347 897

AKTYWA – pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 31.12.2018* Wdrożenie
MSSF 16
(1) (2) (3) 01.01.2019
dane przekształcone
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 51 51
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 214 912 (51) 214 861
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 672 672
Rzeczowe aktywa trwałe oddane w leasing operacyjny 554 554
Rzeczowe aktywa trwałe 2 931 848 (554) 3 225
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 15 1 16
Inne aktywa 3 454 (4) (672) 2 778
SUMA AKTYWÓW 324 255 845 –   325 100
* Dane opublikowane jako dane porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. za rok 2019.

ZOBOWIĄZANIA –  pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 31.12.2019
przed przekształceniem
(2) (4) (5) (6) (7) 31.12.2019
dane przekształcone
Zobowiązania wobec banków  2 885  –  –  (750)  –  2 135
Zobowiązania wobec klientów 258 199  –  – (2 029)  – 256 170
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 1 640 137  –  –  –  1 777
Otrzymane kredyty i pożyczki  –  –  –  2 779  –  2 779
Pozostałe zobowiązania 5 075  (137)  (147)  –  (99)  – 4 692
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  455  –  –  –  (131)  324
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  239  –  –  – 131  370
SUMA ZOBOWIĄZAŃ  306 466  –  (147)  –  –  –  306 319

ZOBOWIĄZANIA –  – pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 31.12.2018* Wdrożenie
MSSF 16
(2) (5) (6) 01.01.2019
dane przekształcone
Zobowiązania wobec banków 2 001 (250) 1 751
Zobowiązania wobec klientów 242 816 (4 093) 238 723
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 1 292 105 1 397
Otrzymane kredyty i pożyczki                         4 343 4 343
Pozostałe zobowiązania 3 685 956 (105) (100) 4 436
Rezerwy 446 100 546
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 285 154 –  –   –   286 110
* Dane opublikowane jako dane porównywalne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski S.A. za rok 2019.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH –  pozycje podlegające reklasyfikacji i zmianom 01.01- 31.12.2019
przed przekształceniem
(2) (3) (4) (5) 01.01-31.12.2019
dane przekształcone
Zmiana stanu:
kredytów i pożyczek udzielonych klientom  (14 461)  – 1 030 147  – (13 284)
transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży  –  –  (1 030)  – (1 030)
należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej  –  (186)  –  –  (186)
innych aktywów  (57) 186  –  – 129
zobowiązań wobec banków  220  (1 137)  (917)
zobowiązań wobec klientów 17 425  –  – 22 17 447
zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej  348 32  –  –  380
otrzymanych kredytów i pożyczek  –  –  – 1 115 1 115
pozostałych zobowiązań  566 (32)  –  (147)  – 387

Wyniki wyszukiwania: