65. Praktyki forbearance

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa jako forbearance traktuje działania mające na celu dokonanie uzgodnionych z dłużnikiem lub emitentem zmian warunków umowy wymuszonych jego trudną sytuacją finansową (działania restrukturyzacyjne wprowadzające udogodnienia, które w innym przypadku nie byłyby przyznane). Celem działań forbearance jest przywrócenie dłużnikowi lub emitentowi zdolności wywiązania się z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej oraz maksymalizacja efektywności zarządzania wierzytelnościami trudnymi, tj. uzyskanie możliwie najwyższych odzysków, przy jednoczesnym ograniczaniu do minimum ponoszonych w związku z tym kosztów.

Zmiany warunków spłaty dokonywane w ramach forbearance mogą dotyczyć:

  • rozłożenia zadłużenia wymagalnego na raty,
  • zmiany formuły spłaty (raty annuitetowe, raty malejące),
  • wydłużenia okresu kredytowania,
  • zmiany oprocentowania,
  • zmiany wysokości marży,
  • redukcji wierzytelności.

W wyniku zawarcia i terminowej obsługi umowy forbearance wierzytelność staje się wierzytelnością niewymagalną.

Udzielenie w ramach forbearance udogodnień uznawanych jako przesłanki utraty wartości skutkuje rozpoznaniem przesłanki utraty wartości i zaklasyfikowaniem ekspozycji kredytowej do portfela ekspozycji z utratą wartości.

Włączenie takich ekspozycji do portfela ekspozycji obsługiwanych (zaprzestanie rozpoznawania umowy forbearance jako przesłanki utraty wartości) następuje nie wcześniej niż po 12 miesiącach od wprowadzenia forbearance, o ile uregulowane zostaną przez klienta wszystkie zaległości w spłacie oraz co najmniej 6 rat wynikających z umownego harmonogramu, a aktualna sytuacji klienta nie stanowi w ocenie Grupy Kapitałowej zagrożenia dla wywiązania się przez niego z warunków umowy restrukturyzacyjnej.

Ekspozycje przestają spełniać kryteria ekspozycji ze statusem forbearance, gdy spełnione są łącznie warunki:

  • upłynęły przynajmniej 24 miesiące od włączenia ekspozycji forborne do portfela ekspozycji obsługiwanych (okres warunkowy),
  • na koniec okresu warunkowego, o którym mowa powyżej, klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego wobec Grupy Kapitałowej przekraczającego 30 dni,
  • nastąpiła terminowa spłata przynajmniej 12 rat w docelowej wysokości.

Ekspozycje ze statusem forbearance są na bieżąco monitorowane. W całym okresie rozpoznawania statusu forbearance odpisy aktualizujący jest równy wysokości oczekiwanej straty w horyzoncie życia ekspozycji.

31.12.2020 Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Ekspozycje obsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 17 17 17
kredyty konsumpcyjne 17 17 17
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 951 951 (65) 886
kredyty na nieruchomości 375 375 (29) 346
kredyty gospodarcze 509 509 (28) 481
kredyty konsumpcyjne 62 62 (8) 54
należności z tytułu leasingu finansowego 5 5 5
Razem ekspozycje obsługiwane 968 968 (65) 903
Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 207 207 207
kredyty konsumpcyjne 47 47 47
obligacje korporacyjne 160 160 160
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 457 457 (14) 443
obligacje korporacyjne 457 457 (14) 443
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 2 216 34 2 250 (1 012) 1 238
kredyty na nieruchomości 437 437 (239) 198
kredyty gospodarcze 1 575 32 1 607 (726) 881
kredyty konsumpcyjne 129 2 131 (33) 98
należności z tytułu leasingu finansowego 75 75 (14) 61
Razem ekspozycje nieobsługiwane 2 880 34 2 914 (1 026) 1 888
RAZEM ESKPOZYCJE OBJĘTE FOBREARANCE 3 848 34 3 882 (1 091) 2 791

31.12.2019 Instrumenty, których warunki zostały zmienione Refinansowanie Razem brutto Odpisy aktualizujące Razem netto
Ekspozycje obsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 19 19 19
kredyty konsumpcyjne 19 19 19
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 1 129 1 1 130 (70) 1 060
kredyty na nieruchomości 466 466 (27) 439
kredyty gospodarcze 600 1 601 (39) 562
kredyty konsumpcyjne 55 55 (4) 51
należności z tytułu leasingu finansowego 8 8 8
Razem ekspozycje obsługiwane 1 148 1 1 149 (70) 1 079
Ekspozycje nieobsługiwane
Nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: 216 216 216
kredyty konsumpcyjne 37 37 37
obligacje korporacyjne 179 179 179
Wycenione do wartości godziwej przez inne dochody całkowite: 463 463 (5) 458
obligacje korporacyjne 463 463 (5) 458
Wycenione według zamortyzowanego kosztu: 2 068 45 2 113 (822) 1 291
kredyty na nieruchomości 485 485 (226) 259
kredyty gospodarcze 1 399 42 1 441 (548) 893
kredyty konsumpcyjne 114 3 117 (36) 81
należności z tytułu leasingu finansowego 70 70 (12) 58
Razem ekspozycje nieobsługiwane 2 747 45 2 792 (827) 1 965
RAZEM ESKPOZYCJE OBJĘTE FOBREARANCE 3 895 46 3 941 (897) 3 044

KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM PODLEGAJĄCE FORBEARANCE 2020 2019
Kwota ujętych przychodów z tytułu odsetek związanych z kredytami i pożyczkami udzielonymi klientom, które podlegały forbearance 89 139

Wyniki wyszukiwania: