63. Zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej w grupie kapitałowej

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Grupa Kapitałowa definiuje ryzyko koncentracji kredytowej jako ryzyko wynikające z istotnego zaangażowania wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych klientów, których zdolność spłaty zadłużenia zależna jest od wspólnego czynnika ryzyka. Grupa Kapitałowa analizuje ryzyko koncentracji m.in. wobec:

 • największych podmiotów (klientów),
 • największych grup powiązanych klientów,
 • branż,
 • regionów geograficznych,
 • walut,
 • ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.

Celem zarządzania ryzykiem koncentracji jest zapewnienie bezpiecznej struktury portfela kredytowego poprzez ograniczanie zagrożeń wynikających z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji, charakteryzujących się potencjałem do generowania istotnych strat w Grupie Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa dokonuje pomiaru i oceny ryzyka koncentracji przez badanie rzeczywistego łącznego zaangażowania wobec klienta lub grupy powiązanych klientów oraz rzeczywistego łącznego zaangażowania w poszczególne grupy portfeli kredytowych.

Rzeczywiste zaangażowanie Grupy Kapitałowej jest rozumiane zgodnie z definicją ekspozycji określonej w rozporządzeniu CRR, która oznacza wszystkie pozycje aktywów lub pozycje pozabilansowe, w tym ekspozycje w portfelach bankowym i handlowym oraz pośrednie ekspozycje wynikające ze stosowanych zabezpieczeń.

Identyfikacja ryzyka koncentracji polega na rozpoznaniu czynników, które mogą wpływać na jego powstanie lub zmianę wysokości zaangażowania Grupy Kapitałowej, w tym potencjalnych czynników ryzyka wynikających np. z planowanej działalności Grupy Kapitałowej. W procesie identyfikacji ryzyka koncentracji Grupa Kapitałowa:

 • rozpoznaje i aktualizuje strukturę grupy powiązanych klientów,
 • agreguje ekspozycje wobec klienta lub grup klientów powiązanych,
 • stosuje wyłączenia spod regulacyjnych limitów dużych ekspozycji, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem CRR Poziom tolerancji Grupy Kapitałowej na ryzyko koncentracji określają:
 • zewnętrzne limity nadzorcze wynikające z art. 395 rozporządzenia CRR oraz z art. 79a Prawa bankowego,
 • wewnętrzne limity Grupy Kapitałowej:
  • strategiczne limity tolerancji na ryzyko koncentracji,
  • limity określające apetyt na ryzyko koncentracji.

W pomiarze ryzyka koncentracji Grupa Kapitałowe wykorzystuje:

 • wskaźnik koncentracji zaangażowania Grupy Kapitałowej wobec klienta lub grup powiązanych klientów w relacji do wartości uznanego kapitału Grupy Kapitałowej;
 • współczynnik Giniego,
 • graficzne miary koncentracji portfela (krzywa koncentracji Lorenza).

W ramach pomiaru ryzyka koncentracji i oceny wpływu czynników z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego Banku na ryzyko koncentracji przeprowadza testy warunków skrajnych na ryzyko koncentracji podmiotowej dużych ekspozycji.

Grupa Kapitałowa monitoruje ryzyko koncentracji na poziomie:

 • jednostkowym poprzez weryfikację wskaźnika koncentracji zaangażowań wobec klienta lub grupy klientów powiązanych każdorazowo przed wystąpieniem z wnioskiem o podjęcie decyzji o udzielenie finansowania albo zwiększenie kwoty zaangażowania oraz przed podjęciem innych działań powodujących zwiększenie zaangażowania Banku z innych tytułów,
 • systemowym, poprzez:
  • codzienną kontrolę przestrzegania zewnętrznego limitu koncentracji oraz identyfikację dużych ekspozycji,
  • miesięczną kontrolę limitu wynikającego z art. 79a Prawa bankowego,
  • miesięczną lub kwartalną kontrolę przestrzegania wewnętrznych limitów Grupy Kapitałowej na ryzyko koncentracji,
  • monitorowanie wskaźników wczesnego ostrzegania w zakresie koncentracji,

Grupa Kapitałowa prognozuje zmiany poziomu ryzyka koncentracji w ramach analiz i przeglądu limitów wewnętrznych i polityki zarządzania ryzykiem koncentracji oraz w procesie przeprowadzania testów warunków skrajnych na ryzyko koncentracji.

Grupa Kapitałowa przeprowadza testy warunków skrajnych badające np. wpływ czynników makroekonomicznych na indywidualne koncentracje, wpływ skutków decyzji innych uczestników rynku finansowego, decyzji o fuzji klientów, zależności od innych ryzyk, np. od ryzyka walutowego, które mogą przyczyniać się do materializacji ryzyka koncentracji oraz wpływ innych czynników z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego na ryzyko koncentracji.

Ryzyko koncentracji jest elementem kompleksowych testów warunków skrajnych, które umożliwiają ocenę prognozowanego wpływu skorelowanych ze sobą czynników ryzyka kredytowego, stopy procentowej, walutowego, operacyjnego, płynności i ryzyka koncentracji na poziom oczekiwanej straty kredytowej Grupy Kapitałowej.

Raporty dotyczące ryzyka koncentracji opracowywane są w trybie dziennym, miesięcznym oraz kwartalnym.

Raportowanie ryzyka koncentracji obejmuje cykliczne informowanie – w okresach miesięcznych lub kwartalnych – właściwych organów Banku o skali narażenia na ryzyko koncentracji, które w efekcie może doprowadzić do istotnej zmiany profilu ryzyka Banku, w tym w szczególności w zakresie:

 • wykorzystania limitów określających apetyt na ryzyko i ich ewentualnych przekroczeniach,
 • wskaźników wczesnego ostrzegania,
 • wyników analizy testów warunków skrajnych,
 • portfelowego ryzyka koncentracji oraz koncentracji największych zaangażowań Grupy Kapitałowej i przestrzegania norm koncentracji wynikających z ustawy Prawo bankowe.

Celem działań zarządczych jest kształtowanie i optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem koncentracji oraz poziomu ryzyka koncentracji w Grupie Kapitałowej (zapobieganie nadmiernym koncentracjom).

Działania zarządcze obejmują w szczególności:

 • wydawanie przepisów wewnętrznych Banku regulujących proces zarządzania ryzykiem koncentracji, wskazujących poziom tolerancji na ryzyko koncentracji, ustalających wysokości limitów i wartości progowych,
 • wydawanie zaleceń, wytycznych postępowania, wyjaśnień i interpretacji przepisów wewnętrznych,
 • podejmowanie decyzji dotyczących akceptowalnego poziomu ryzyka koncentracji, w tym w szczególności decyzji ustalających wartości progowe limitów odwzorowujących apetyt na ryzyko koncentracji,
 • opracowywanie i udoskonalenie narzędzi umożliwiających utrzymanie poziomu ryzyka koncentracji w granicach akceptowanych przez Bank,
 • opracowywanie i udoskonalanie metod oceny ryzyka koncentracji uwzględniających zmienność sytuacji makroekonomicznej, w tym kryzysy na rynkach zagranicznych i krajowym oraz zmienność otoczenia regulacyjnego,
 • rozwijanie i doskonalenie narzędzi informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem koncentracji.

Ustawa Prawo bankowe określa limity maksymalnego zaangażowania Banku, mające przełożenie na Grupę Kapitałową Banku. Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów monitorowane jest zgodnie z rozporządzeniem CRR, zgodnie z którym Grupa Kapitałowa Banku nie przyjmuje na siebie ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% wartości jej uznanego kapitału skonsolidowanego.

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 20 największych klientów niebankowych2:

31.12.2020 31.12.2019
Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Wskaźnik koncentracji (relacja zaangażowanie do wartości uznanego kapitału skonsolidowanego) Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Wskaźnik koncentracji (relacja zaangażowanie do wartości uznanego kapitału skonsolidowanego) Wskaźnik koncentracji skorygowany (po uwzględnieniu wstecznego zaliczania zysku)
1.2 16 877 4,97% 40,65% 1. 3 792 1,18% 9,62% 8,96%
2. 2 831 0,83% 6,82% 2. 3 753 1,16% 9,52% 8,87%
3. 2 453 0,72% 5,91% 3. 2 899 0,90% 7,35% 6,85%
4. 2 367 0,70% 5,70% 4. 2 717 0,84% 6,89% 6,42%
5. 2 273 0,67% 5,48% 5. 2 679 0,83% 6,80% 6,33%
6. 2 268 0,67% 5,46% 6. 2 583 0,80% 6,55% 6,10%
7. 2 121 0,62% 5,11% 7. 2 453 0,76% 6,22% 5,79%
8. 2 047 0,60% 4,93% 8. 2 270 0,70% 5,76% 5,36%
9. 1 593 0,47% 3,84% 9. 1 792 0,56% 4,55% 4,23%
10. 1 310 0,39% 3,15% 10. 1 547 0,48% 3,92% 3,65%
11. 1 204 0,35% 2,90% 11. 1 279 0,40% 3,24% 3,02%
12. 1 172 0,35% 2,82% 12. 1 098 0,34% 2,79% 2,59%
13. 1 007 0,30% 2,43% 13. 961 0,30% 2,44% 2,27%
14. 923 0,27% 2,22% 14. 961 0,30% 2,44% 2,27%
15. 839 0,25% 2,02% 15. 817 0,25% 2,07% 1,93%
16. 815 0,24% 1,96% 16.2 798 0,25% 2,02% 1,89%
17. 797 0,23% 1,92% 17. 743 0,23% 1,88% 1,76%
18. 757 0,22% 1,82% 18. 689 0,21% 1,75% 1,63%
19. 757 0,22% 1,82% 19. 670 0,21% 1,70% 1,58%
20. 722 0,21% 1,74% 20. 664 0,21% 1,68% 1,57%
Razem 45 133 13,29% 108,71% Razem 35 165 10,90% 89,21% 83,07%
1zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu
2zaangażowanie wyłączone lub częściowo wyłączone spod limitu koncentracji zaangażowań zgodnie z CRR

Zaangażowanie Grupy Kapitałowej wobec 5 największych grup kapitałowych3

31.12.2020 31.12.2019
Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Wskaźnik koncentracji (relacja zaangażowanie do wartości uznanego kapitału skonsolidowanego) Lp. Zaangażowanie kredytowe obejmuje kredyty, pożyczki, skupione wierzytelności, dyskonto weksli, zrealizowane gwarancje oraz należne odsetki oraz zaangażowanie pozabilansowe i kapitałowe1 Udział w portfelu kredytowym, który obejmuje zaangażowania pozabilansowe oraz kapitałowe Wskaźnik koncentracji (relacja zaangażowanie do wartości uznanego kapitału skonsolidowanego) Wskaźnik koncentracji skorygowany (po uwzględnieniu wstecznego zaliczania zysku)
1. 17 761 5,23% 42,78% 1. 4 593 1,42% 11,65% 10,85%
2. 3 623 1,07% 8,73% 2. 3 839 1,19% 9,74% 9,07%
3. 2 666 0,79% 6,42% 3. 3 591 1,11% 9,11% 8,48%
4. 2 629 0,77% 6,33% 4. 3 183 0,99% 8,08% 7,52%
5. 2 453 0,72% 5,91% 5. 2 912 0,90% 7,39% 6,88%
Razem 29 132 8,58% 70,17% Razem 18 118 5,61% 45,96% 42,80%
1zaangażowanie częściowo wyłączone spod limitu koncentracji zaangażowań zgodnie z CRR
2zaangażowanie pozabilansowe uwzględnia zobowiązanie wynikające z transakcji pochodnych w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu
3zestawienie nie uwzględnia ekspozycji wobec Skarbu Państwa (informacja dotyczy grup, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę)

W strukturze zaangażowania branżowego Grupy Kapitałowej dominują podmioty działające w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” oraz „Przetwórstwo przemysłowe”. Zaangażowanie Grupy Kapitałowej w te branże stanowi około 35% całego portfela branżowego.

SEKCJA NAZWA SEKCJI 31.12.2020 31.12.2019
ZAANGAŻOWANIE LICZBA PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANIE LICZBA PODMIOTÓW
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 19,67% 1,96% 17,10% 1,98%
C Przetwórstwo przemysłowe 15,29% 10,68% 15,32% 11,34%
L Działalność związana z obsługą nieruchomości 11,31% 12,81% 10,53% 13,85%
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 12,09% 21,47% 11,57% 22,59%
O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 12,77% 2,22% 12,45% 0,25%
Pozostałe zaangażowania 28,87% 50,86% 33,03% 49,99%
Razem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Portfel kredytowy Grupy Kapitałowej jest zdywersyfikowany pod względem koncentracji geograficznej.

Struktura portfela kredytowego według regionów geograficznych rozróżniana jest w Grupie Kapitałowej ze względu na obszar klienta Banku – odrębna jest dla Obszaru Rynku Detalicznego (ORD), odrębna dla Obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (OKI).

W 2020 roku, tak jak w roku 2019, największa koncentracja portfela kredytowego ORD występuje w regionie warszawskim, który koncentruje 17,23% portfela ORD (na 31 grudnia 2019 roku: 17,92%).

KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA RYZYKA KREDYTOWEGO W OBSZARZE KLIENTA DETALICZNEGO 31.12.2020 31.12.2019
warszawski 17,23% 17,92%
katowicki 10,58% 10,91%
poznański 10,49% 10,30%
krakowski 8,45% 8,67%
łódzki 8,46% 8,11%
wrocławski 10,79% 10,57%
gdański 10,47% 10,18%
lubelski 6,84% 6,90%
białostocki 6,21% 6,29%
szczeciński 8,21% 8,06%
centrala 0,68% 0,55%
pozostałe 0,44% 0,23%
zagranica 1,15% 1,31%
Razem 100,00% 100,00%

W 2020 roku, tak jak w roku 2019, największa koncentracja portfela kredytowego OKI występuje w makroregionie centralnym, który koncentruje 40,50% portfela OKI (na 31 grudnia 2019 roku: 45,35%).

KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA RYZYKA KREDYTOWEGO W OBSZARZE KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 31.12.2020 31.12.2019
centrala 6,74% 2,98%
makroregion centralny 40,50% 45,35%
makroregion północny 8,30% 8,77%
makroregion zachodni 13,21% 11,05%
makroregion południowy 10,78% 10,24%
makroregion południowo-wschodni 8,97% 8,85%
makroregion północno-wschodni 4,24% 4,88%
makroregion południowo-zachodni 6,27% 6,75%
pozostałe 0,01% 0,00%
zagranica 0,99% 1,13%
Razem 100,00% 100,00%

Na 31 grudnia 2020 roku udział ekspozycji w walutach wymienialnych innych niż PLN w całym portfelu Grupy Kapitałowej wyniósł 18,21% i utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 roku.

KONCENTRACJA WALUTOWA RYZYKA KREDYTOWEGO 31.12.2020 31.12.2019
PLN 81,79% 81,78%
Waluty obce, w tym: 18,21% 18,22%
CHF 7,85% 8,46%
EUR 8,66% 8,16%
USD 0,99% 0,80%
UAH 0,58% 0,62%
GBP 0,02% 0,03%
Razem 100,00% 100,00%

Grupa Kapitałowa analizuje strukturę portfela kredytów mieszkaniowych względem poziomów LTV. Na koniec 2020 roku największa koncentracja występuje w przedziale LTV 41% – 60% (na koniec 2019 – w przedziale 61%-80%).

STRUKTURA PORTFELA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH GRUPY WEDŁUG LTV 31.12.2020 31.12.2019
0% – 40% 27,06% 23,28%
41%-60% 38,91% 31,75%
61% – 80% 28,88% 35,88%
81% – 90% 3,43% 6,61%
91% – 100% 0,76% 1,11%
powyżej 100% 0,97% 1,37%
Razem 100,00% 100,00%

31.12.2020 31.12.2019
średnie LTV dla portfela kredytów w CHF 55,96% 58,68%
średnie LTV dla całego portfela 52,84% 55,32%

Wyniki wyszukiwania: