62. Ryzyko kredytowe – informacje finansowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Ekspozycje objęte moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi prezentują poniższe tabele:

a) wartość bilansowa brutto czynnych i wygasłych ekspozycji

31.12.2020
Podział kredytów i zaliczek objętych moratoriami ustawowymi i pozaustawowymi według rezydualnego terminu moratoriów Liczba dłużników Wartość bilansowa brutto
W tym: moratoria ustawowe W tym: wygasłe Rezydualny termin moratoriów
<= 3 miesiące > 3 miesiące
<= 6 miesięcy
> 6 miesięcy <= 9 miesięcy > 9 miesięcy <= 12 miesięcy > 1 rok
Kredyty i pożyczki w odniesieniu do których zaproponowano moratoria 209 024 33 360
Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) 206 220 32 745 38 29 723 2 897 62 4 14 45
bankowości detalicznej i prywatnej 19 648 38 17 669 1 969 3 7
na nieruchomości  15 339 26 13 805 1 534
należności z tytułu leasingu finansowego  3 3
konsumpcyjne  4 306 12 3 861 435 3 7
firm i przedsiębiorstw  6 692 6 388 208 53 2 6 35
gospodarcze  1 658 1 607 29 4 3 15
na nieruchomości  1 546 1 470 76
należności z tytułu leasingu finansowego  3 488 3 311 103 49 2 3 20
korporacyjne 6 405 5 666 720 6 2 1 10
gospodarcze  3 474 2 914 552 4 1 3
należności z tytułu leasingu finansowego 1 529 1 351 167 2 2 7
na nieruchomości 1 402 1 401 1

b) wartość bilansowa brutto czynnych ekspozycji

31.12.2020
Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ustawowymi i pozaustawowymi) Wartość bilansowa brutto
Obsługiwane Nieobsługiwane
w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi w tym: faza 2 w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane < = 90 dni
Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego  3 022  2 758  26  1 504  264  2  248
bankowości detalicznej i prywatnej  1 979  1 918  26  1 217  62  2  50
na nieruchomości  1 534  1 504  23  1 048  30  2  28
konsumpcyjne  445  414  3  169  31  –  22
firm i przedsiębiorstw  303  224  79  80  –  78
gospodarcze  50  46  29  4  –  3
na nieruchomości  76  76  –  10  –  –  –
należności z tytułu leasingu finansowego  177  101  –  40  76  –  75
korporacyjne  740  617  –  208  123  –  120
gospodarcze  561  558  –  201  3  –  –
należności z tytułu leasingu finansowego  178  58  –  7  120  –  120
na nieruchomości  1  1  –  –  –  –  –

c)  skumulowana utrata wartości czynnych ekspozycji

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego
Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (ustawowymi i pozaustawowymi) Obsługiwane Nieobsługiwane
w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi w tym: faza 2 w tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi w tym: istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się z zobowiązania, ale zobowiązanie nie jest przeterminowane albo jest przeterminowane < = 90 dni
Kredyty i zaliczki objęte moratoriami zgodnymi z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego  (144)  (75)  (3)  (68)  (69)  (1)  (59)
bankowości detalicznej i prywatnej  (87)  (65)  (3)  (59)  (22)  (1)  (16)
na nieruchomości  (45)  (37)  (2)  (35)  (8)  (1)  (8)
konsumpcyjne  (42)  (28)  (1)  (25)  (14)  (0)  (8)
firm i przedsiębiorstw  (23)  (4)  (3)  (19)  –  (19)
gospodarcze  (2)  (2)  (2)  (0)  –  (0)
na nieruchomości  (1)  (1)  –  –  –  –  –
należności z tytułu leasingu finansowego  (20)  (1)  –  (1)  (19)  –  (19)
korporacyjne  (34)  (6)  –  (6)  (28)  –  (24)
gospodarcze  (9)  (6)  –  (6)  (3)  –  –
należności z tytułu leasingu finansowego  (25)  –  –  (25)  –  (24)

d) wartość bilansowa brutto oraz maksymalna uznawalna kwota gwarancji nowo udzielonych kredytów objętych gwarancjami

31.12.2020
Nowo udzielone kredyty i zaliczki w ramach nowych programów gwarancji publicznych wprowadzonych w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19 Wartość bilansowa brutto Maksymalna uznawalna kwota gwarancji
W tym: ekspozycje objęte działaniami restrukturyzacyjnymi Gwarancja publiczna otrzymana w związku z kryzysem spowodowanym przez COVID-19
Nowo udzielone kredyty i zaliczki objęte programami gwarancji publicznych 3 699 22 133
firm i przedsiębiorstw 2 761 11 133
gospodarcze 2 478 11
należności z tytułu faktoringu 283 133
korporacyjne 938 11
gospodarcze 938 11

Grupa Kapitałowa oszacowała wpływ zmiennych makroekonomicznych w następstwie pandemii COVID-19 na pogorszenie jakości swojego portfela kredytowego oraz innych aktywów finansowych na 1 223 milionów PLN, z czego wpływ na wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 1 175 milionów PLN a na wynik na operacjach finansowych 48 milionów PLN.

Grupa Kapitałowa ujmując wpływ COVID–19 na portfel kredytowy wzięła pod uwagę trzy scenariusze rozwoju głównych parametrów makroekonomicznych. Oszacowanie wpływu pandemii odbywa się na bazie zależności pomiędzy stratą oczekiwaną a zmianą parametrów makroekonomicznych ujętych w każdym z trzech scenariuszy opracowanych na podstawie wewnętrznych prognoz Grupy. Kapitałowej. Zakres prognozowanych wskaźników obejmuje m.in. wskaźniki dynamiki PKB oraz stopę bezrobocia, ponieważ te parametry mają najistotniejszy wpływ na poziom rozpoznanych zmian wyceny aktywów Grupy Kapitałowej. Aby adekwatnie uwzględnić dużą kwartalną zmienność wskaźników makroekonomicznych w modelach parametrów ryzyka (w szczególności w modelu parametru prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania – PD), przyjęto uśrednione wartości tych wskaźników w 2 letnim okresie. Dodatkowy odpis z tytułu COVID-19 wynika z istotnego pogorszenia prognoz makroekonomicznych we wszystkich trzech przyjętych scenariuszach oraz oznaczenia istotnego wzrostu ryzyka kredytowego dla ekspozycji objętym moratoriami z najwyższymi wartościami PD. Wzrost parametru PD powoduje wzrost oczekiwanej straty na poszczególnych kredytach, dla części z nich skutkując zwiększonymi migracjami do Fazy 2. Odpis z tytułu COVID-19 wynika z istotnego pogorszenia prognoz makroekonomicznych we wszystkich trzech przyjętych scenariuszach i wyniósłby 570 milionów PLN.

Stosowane podejście do wpływu prognoz makroekonomicznych na parametry ryzyka opisuje sytuację jednocześnie we wszystkich gałęziach gospodarki i może nie uwzględniać wywołanych przez pandemię problemów poszczególnych branż, dlatego Grupa Kapitałowa przeprowadziła dodatkowe analizy portfela kredytowego. Analizy te wykonane przez ekspertów ryzyka objęły przede wszystkim ocenę wpływu specyficznych warunków makroekonomicznych nieuwzględnionych w podejściu portfelowym i pozwoliły na identyfikację klientów i branż szczególnie dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą. Ekspozycje z najwyższymi wartościami PD, którym udzielono moratoriów lub które należą do zidentyfikowanych branż oznaczono przesłanką „istotnego wzrostu ryzyka kredytowego” i objęto podwyższonym odpisem. Utworzone w ten sposób dodatkowe odpisy wyniosły 653 mln PLN.

MAKSYMALNE NARAŻENIE NA RYZYKO KREDYTOWE – INSTRUMENTY FINANSOWE, DLA KTÓRYCH NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA WYMOGI ZWIĄZANE Z UTRATĄ WARTOŚCI 31.12.2020 31.12.2019
Pochodne instrumenty zabezpieczające 958 645
Pozostałe instrumenty pochodne 5 501 2 795
Papiery wartościowe: 3 644 3 311
przeznaczone do obrotu 1 178 1 112
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 2 466 2 199
Kredyty i pożyczki udzielone klientom nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 009 8 286
kredyty na nieruchomości 7 15
kredyty gospodarcze 114 148
kredyty konsumpcyjne 5 888 8 123
Razem 16 112 15 037

AKTYWA FINANSOWE, KTÓRE PODLEGAŁY MODYFIKACJI 2020 2019
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji w okresie: Faza 2 Faza 3 Faza 2 Faza 3
wartość wyceny według zamortyzowanego kosztu przed   modyfikacją 2 020 753  432  372
zysk (strata) rozpoznana na modyfikacji (3)  4  (14)
Aktywa finansowe, które podlegały modyfikacji od momentu początkowego ujęcia: 31.12.2020 31.12.2019
wartość bilansowa brutto aktywów finansowych, które podlegały modyfikacji, dla których strata była kalkulowana w okresie dożywotnim i które po modyfikacji ujmowane są w fazie 1 104 229

W poniższej tabeli zaprezentowano kwoty pozostałe do spłaty z tytułu aktywów finansowych, które zostały odpisane w trakcie okresu sprawozdawczego i w dalszym ciągu są przedmiotem działań służących odzyskaniu należności.

SPISANE NALEŻNOŚCI 2020 2019
Częściowo spisane Całkowicie spisane Częściowo spisane Całkowicie spisane
Dłużne papiery wartościowe 3
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 29 217 44 815
kredyty na nieruchomości 3 10 14 103
kredyty gospodarcze 5 49 8 427
kredyty konsumpcyjne 21 122 22 159
należności z tytułu leasingu finansowego 36 126
Inne aktywa finansowe 1 1 1
Razem 30 221 44 816

 

Grupa Kapitałowa stosuje następujące kryteria spisania wierzytelności:

  • wierzytelność jest wymagalna w całości i wynika w szczególności z kredytu, pożyczki, debetu umownego, gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub pożyczki, obligacji,
  • zgodnie z MSR i MSSF odpis na oczekiwane straty kredytowe:
    • pokrywa 100% wartości bilansowej brutto aktywa, albo
    • przekracza 90% wartości bilansowej brutto aktywa i: wobec wierzytelności podejmowane były lub nadal są prowadzone działania, które nie doprowadziły do odzyskania wierzytelności, a przeprowadzona ocena możliwości odzyskania wierzytelności, uwzględniająca w szczególności ustalenia komornika lub syndyka, zbywalność zabezpieczeń, kategorię zaspokojenia, pozycję wpisu hipoteki wskazuje na brak możliwości odzyskania całej wierzytelności, albo w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych wpływy na spłatę wierzytelności nie pokryły bieżąco naliczanych odsetek.

PRZETERMINOWANE AKTYWA FINANSOWE PODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI LUB KTÓRE UTRACIŁY WARTOŚĆ do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
31.12.2020
Faza 1 2 200 2 200
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 200 2 200
kredyty na nieruchomości 187 187
kredyty gospodarcze 279 279
kredyty konsumpcyjne 172 172
należności z tytułu faktoringu 200 200
należności z tytułu leasingu finansowego 1 362 1 362
Faza 2 1 790 610 3 2 310
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 1 790 610 3 2 310
kredyty na nieruchomości 622 116 738
kredyty gospodarcze 127 70 197
kredyty konsumpcyjne 162 75 237
należności z tytułu faktoringu 93
należności z tytułu leasingu finansowego 879 256 3 1 138
Faza 3 231 280 1 288 1 795
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 231 280 1 288 1 795
kredyty na nieruchomości 43 38 196 277
kredyty gospodarcze 102 96 798 996
kredyty konsumpcyjne 31 33 189 253
należności z tytułu faktoringu 4
należności z tytułu leasingu finansowego 55 113 101 269
RAZEM 4 221 890 1 291 6 305

PRZETERMINOWANE AKTYWA FINANSOWE PODLEGAJĄCE UTRACIE WARTOŚCI LUB KTÓRE UTRACIŁY WARTOŚĆ do 30 dni powyżej 30 do 90 dni powyżej 90 dni RAZEM
31.12.2019
Faza 1 2 755 2 755
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 2 755 2 755
kredyty na nieruchomości 380 380
kredyty gospodarcze 541 541
kredyty konsumpcyjne 233 233
należności z tytułu faktoringu 132 132
należności z tytułu leasingu finansowego 1 469 1 469
Faza 2 1 822 803 22 2 647
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 1 822 803 22 2 647
kredyty na nieruchomości 718 174 892
kredyty gospodarcze 138 72 210
kredyty konsumpcyjne 150 74 224
należności z tytułu faktoringu 4 60 17 81
należności z tytułu leasingu finansowego 812 423 5 1 240
Faza 3 255 263 1 767 2 285
Kredyty i pożyczki udzielone klientom: 255 263 1 767 2 285
kredyty na nieruchomości 78 78 300 456
kredyty gospodarcze 78 42 1 061 1 181
kredyty konsumpcyjne 27 29 219 275
należności z tytułu faktoringu 33 33
należności z tytułu leasingu finansowego 39 114 187 340
RAZEM 4 832 1 066 1 789 7 687

 

Na potrzeby określenia przeterminowania kredytu Grupa Kapitałowa uwzględnia minimalne progi kwoty zapadłej w wysokości 500 PLN dla ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych oraz 3 000 PLN dla pozostałych ekspozycji kredytowych.

W odniesieniu do kredytów i pożyczek udzielonych klientom ustanowione były na rzecz Grupy Kapitałowej następujące zabezpieczenia: hipoteka, zastaw rejestrowy, przeniesienie prawa własności, blokada rachunku lokaty, ubezpieczenie ekspozycji kredytowej oraz gwarancje i poręczenia.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2020 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
KREDYTY na nieruchomości 102746 13 702 1 953 118 401 85
0,00 – 0,02% 7 506 16 7 522
0,02 – 0,07% 34 690 89 1 34 780 1
0,07 – 0,11% 14 790 68 2 14 860 2
0,11 – 0,18% 17 305 113 1 17 419 1
0,18 – 0,45% 17 619 4 936 5 22 560 5
0,45 – 1,78% 5 746 4 558 7 10 311 7
1,78 – 99,99% 755 3 881 10 4 646 11
100% 1 927 1 927 57
brak ratingu wewnętrznego 4 334 41 1 4 375 1
KREDYTY GOSPODARCZE, należności z tytułu leasingu i należności faktoringowe 59 314 16 692 6 465 82 604 132
0,00 – 0,45% 8 366 98 8 464
0,45 – 0,90% 4 480 99 4 579
0,90 – 1,78% 11 713 317 12 030
1,78 – 3,55% 22 467 3 516 20 26 003 20
3,55 – 7,07% 8 081 7 948 16 029
7,07 – 14,07% 3 789 2 795 6 584
14,07 – 99,99% 386 1 846 2 232
100% 6 445 6 445 112
brak ratingu wewnętrznego 32 73 106
KREDYTY KONSUMPCYJNE 20 240 2 855 1 447 24 542 53
0,00 – 0,45% 6 284 118 6 402
0,45 – 0,90% 4 678 155 4 833
0,90 – 1,78% 4 035 221 4 256
1,78 – 3,55% 2 857 297 3 154
3,55 – 7,07% 1 131 668 1 799
7,07 – 14,07% 418 500 918
14,07 – 99,99% 136 826 962
100% 1 447 1 447 53
brak ratingu wewnętrznego 701 70 771
Razem 182 300 33 249 9 865 225 415 270
1 Pozycja dotyczy głównie portfela Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
KREDYTY na nieruchomości 112 528 5 806 2 021 120 355 89
0,00 – 0,02% 6 580 12 6 592
0,02 – 0,07% 32 268 79 1 32 348 1
0,07 – 0,11% 14 728 49 2 14 779 2
0,11 – 0,18% 18 044 107 18 151
0,18 – 0,45% 24 825 337 4 25 166 4
0,45 – 1,78% 10 964 982 8 11 954 8
1,78 – 99,99% 1 186 4 172 15 5 373 15
100% 2 080 2 080 59
brak ratingu wewnętrznego 3 903 68 3 971
KREDYTY GOSPODARCZE, należności z tytułu leasingu i należności faktoringowe 72 290 7 295 6 379 85 964 246
0,00 – 0,45% 8 117 13 7 8 137 4
0,45 – 0,90% 8 302 80 8 382
0,90 – 1,78% 12 745 1 311 12 14 068 12
1,78 – 3,55% 20 104 1 353 2 21 459 2
3,55 – 7,07% 16 680 1 256 17 936
7,07 – 14,07% 5 484 1 967 5 7 456 5
14,07 – 99,99% 480 1 099 6 242 7 821 112
100% 111 111 111
brak ratingu wewnętrznego 378 216 594
KREDYTY KONSUMPCYJNE 19 918 1 722 1 236 22 759 48
0,00 – 0,45% 4 591 24 4 615
0,45 – 0,90% 5 492 73 5 565
0,90 – 1,78% 4 393 162 4 555
1,78 – 3,55% 2 798 256 3 054
3,55 – 7,07% 1 320 283 1 603
7,07 – 14,07% 529 307 836
14,07 – 99,99% 121 574 695
100% 1 236 1 236 48
brak ratingu wewnętrznego 557 43 600
Razem 204 589 14 823 9 725 229 137 386
1 Pozycja dotyczy głównie portfela Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2020 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 16 586 119 16 703
0,45 – 0,90% 6 349 151 6 500
0,90 – 1,78% 10 745 564 11 308
1,78 – 3,55% 5 961 626 6 787
3,55 – 7,07% 6 088 3 967 10 055
7,07 – 14,07% 2 966 1 219 4 185
14,07 – 99,99% 113 150 263
100% 446 446 20
brak ratingu wewnętrznego 6 804 1 310 8 113
Razem 55 609 8 305 446 64 360 20
1 Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,00 – 0,45% 11 674 42 11 716
0,45 – 0,90% 14 966 43 15 009
0,90 – 1,78% 7 580 167 7 747
1,78 – 3,55% 6 789 435 7 224
3,55 – 7,07% 6 871 650 7 521
7,07 – 14,07% 3 924 579 4 503
14,07 – 99,99% 131 107 238
100% 487 420 67
brak ratingu wewnętrznego 11 140 1 293 12 433
Razem 63 075 3 316 487 66 878 67
1 Pozycja dotyczy głównie ekspozycji wobec Skarbu Państwa oraz linii kredytowych dla transakcji pochodnych.

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2020 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 2 558 2 558
AAA 3 3
AA 549 549
A 1 720 1 720
BBB 41 41
BB 23 23
B 214 214
CCC 7 7
RAZEM 2 557 2 557

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 4 077 4 077
AAA 462 462
AA 1 107 1 107
A 1 540 1 540
BBB 793 793
BB 1 1
B 174 174
RATINGI WEWNĘTRZNE 16 16
0,97% 6 6
3,13% 10 10
RAZEM 4 093 4 093

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2020 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 91 293 91 293
AAA 2 513 2 513
AA 5 5
A 86 887 86 887
BBB 1 642 1 642
BB 246 246
B
CCC
RATINGI WEWNĘTRZNE 25 021 296 457 25 654 438
0,00-0,45% 8 645 8 645
0,45-0,90% 686 89 775
0,90-1,78% 15 220 2 15 222
1,78-3,55% 148 118 266
3,55-7,07% 186 3 189
7,07-14,07% 16 84 100
14,07-99,99%
100,00% 457 457 438
brak ratingu wewnętrznego 3 136 3 136
RAZEM 119 330 296 457 120 083 438

RYZYKO KREDYTOWE EKSPOZYCJI WEDŁUG PARAMETRU PD 31.12.2019 Wartość bilansowa brutto
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Faza 1 Faza 2 Faza 3 RAZEM w tym, POCI
RATINGI ZEWNĘTRZNE 63 548 63 548
AAA 1 064 1 064
A 60 195 60 195
BBB 2 207 2 207
BB 82 82
RATINGI WEWNĘTRZNE 9 878 79 467 9 957 463
0,00-0,45% 8 133 8 133
0,45-0,90% 764 77 841
0,90-1,78% 162 2 164
1,78-3,55% 542 542
3,55-7,07% 31 31
7,07-14,07% 246 246
14,07-99,99% 463 463
brak ratingu wewnętrznego 3 314 4 3 318
RAZEM 76 740 79 467 77 286 463

Wyniki wyszukiwania: