76. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

23 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. podjęło decyzję dotyczącą zawierania ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych (dalej: ugody z konsumentami). Zgodnie z podjętą uchwałą:

  • tworzy się fundusz specjalny w wysokości 6,7 mld PLN z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami,
  • wydziela się z kapitału zapasowego Banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych dostępnego do podziału, kwotę w wysokości 6,7 mld PLN i przekazuje się ją na wyżej wymieniony fundusz specjalny,
  • Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,
  • Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód z konsumentami (w tym zawierających zwolnienie z długu), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku.

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Banku

28.04.2021 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
28.04.2021 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
28.04.2021 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu

 

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

 

Danuta Szymańska
Dyrektor Pionu Rachunkowości

Wyniki wyszukiwania: