58. Aktywa i zobowiązania Krótkoterminowe i długoterminowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Kasa, środki w Banku Centralnym 7 474 7 474
Należności od banków 2 555 2 2 557
Pochodne instrumenty zabezpieczające 423 535 958
Pozostałe instrumenty pochodne 1 824 3 677 5 501
Papiery wartościowe 13 718 109 964 123 682
 – przeznaczone do obrotu 922 256 1 178
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości  godziwej przez rachunek zysków i strat 1 536 930 2 466
 – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 10 344 63 167 73 511
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 916 45 611 46 527
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 50 596 172 007 222 603
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 4 282 1 731 6 013
 – wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 46 314 170 276 216 590
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 306 492 798
Inne aktywa finansowe 1 927 10 1 937
Suma aktywów finansowych 78 823 286 687 365 510

AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2019
Kasa, środki w Banku Centralnym 14 677 14 677
Należności od banków 4 066 26 4 092
Pochodne instrumenty zabezpieczające 160 485 645
Pozostałe instrumenty pochodne 1 190 1 605 2 795
Papiery wartościowe 6 200 74 373 80 573
 – przeznaczone do obrotu 466 646 1 112
 – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane 1 753 446 2 199
    do wartości  godziwej przez rachunek zysków i strat
 – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 3 567 60 240 63 807
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 414 13 041 13 455
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 1 081 1 081
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 52 708 177 498 230 206
 – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 5 465 2 825 8 290
 – wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 47 243 174 673 221 916
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 339 519 858
Inne aktywa finansowe 1 766 1 766
Suma aktywów finansowych 82 187 254 507 336 694

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Zobowiązania wobec banków 2 626 2 626
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 2 626 2 626
Pochodne instrumenty zabezpieczające 308 70 378
Pozostałe instrumenty pochodne 2 412 3 692 6 104
Zobowiązania wobec klientów 270 025 12 331 282 356
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 216 1 216
– wyceniane według zamortyzowanego kosztu 270 025 11 115 281 140
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 541 1 199 1 740
Otrzymane kredyty i pożyczki 652 1 615 2 267
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 13 167 18 931 32 098
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 098 913 3 011
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 538 91 629
Suma zobowiązań finansowych 292 367 41 558 333 925

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2019
Zobowiązania wobec banków 2 135 2 135
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 317 317
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 818 1 818
Pochodne instrumenty zabezpieczające 238 351 589
Pozostałe instrumenty pochodne 1 272 1 652 2 924
Zobowiązania wobec klientów 243 430 12 740 256 170
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 46 1 353 1 399
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 243 384 11 387 254 771
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 525 1 252 1 777
Otrzymane kredyty i pożyczki 512 2 267 2 779
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 3 964 27 184 31 148
Zobowiązania podporządkowane 2 730 2 730
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 534 683 3 217
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 226 43 269
Suma zobowiązań finansowych 254 845 48 893 303 738

Wyniki wyszukiwania: