56. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 6 515 39 550 136 51 183 7 474
Należności od banków 657 5 1 217 224 215 239 2 557
Pochodne instrumenty zabezpieczające 931 6 21 958
Pozostałe instrumenty pochodne 4 971 118 326 80 6 5 501
Papiery wartościowe 119 589 2 240 1 535 318 123 682
 – przeznaczone do obrotu 1 173 5 1 178
– nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości  godziwej przez rachunek zysków i strat 1 688 506 272 2 466
 – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 70 616 1 419 1 158 318 73 511
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 46 112 310 105 46 527
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 185 329 15 049 18 905 1 543 1 440 337 222 603
 – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 6 009 4 6 013
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 179 320 15 049 18 901 1 543 1 440 337 216 590
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 798 798
Inne aktywa finansowe 1 817 16 81 10 13 1 937
Suma aktywów 320 607 15 233 23 340 3 528 2 024 778 365 510

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec banków 1 280 6 1 259 62 1 18 2 626
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 1 280 6 1 259 62 1 18 2 626
Pochodne instrumenty zabezpieczające 340 18 20 378
Pozostałe instrumenty pochodne 5 525 495 78 6 6 104
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania wobec klientów 252 241 742 16 699 8 841 1 369 2 464 282 356
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 216 1 216
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 251 025 742 16 699 8 841 1 369 2 464 281 140
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 1 740 1 740
Otrzymane kredyty i pożyczki 967 956 26 318 2 267
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 11 875 1 706 15 406 3 060 51 32 098
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 184 3 625 121 32 46 3 011
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 530 2 84 7 3 3 629
Suma zobowiązań 279 398 2 459 35 542 12 215 1 774 2 537 333 925
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 60 567 135 6 547 3 785 362 575 71 971

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2019 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 13 652 43 641 101 47 193 14 677
Należności od banków 755 53 1 797 994 191 302 4 092
Pochodne instrumenty zabezpieczające 618 8 16 3 645
Pozostałe instrumenty pochodne 2 499 231 64 1 2 795
Papiery wartościowe 77 255 2 081 1 189 48 80 573
 – przeznaczone do obrotu 1 109 3 1 112
 – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane    do wartości  godziwej przez rachunek zysków i strat 1 807 148 244 2 199
 – wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 61 287 1 584 888 48 63 807
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 13 052 346 57 13 455
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży 1 081 1 081
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 187 654 21 229 17 522 1 821 1 501 479 230 206
 – nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane   do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 8 286 4 8 290
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 179 368 21 229 17 518 1 821 1 501 479 221 916
Należności z tytułu działalności ubezpieczeniowej 858 858
Inne aktywa finansowe 1 624 78 20 8 36 1 766
Suma aktywów 285 996 21 333 22 366 4 192 1 795 1 011 336 693

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2019 PLN CHF EUR USD UAH Inne Razem
Zobowiązania wobec banków 731 9 583 259 11 542 2 135
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 317 317
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 414 9 583 259 11 542 1 818
Pochodne instrumenty zabezpieczające 581 7 1 589
Pozostałe instrumenty pochodne 2 590 240 94 2 924
Zobowiązania wobec klientów 226 500 509 17 527 7 896 1 460 2 278 256 170
 – wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1 398 1 398
 – wyceniane według zamortyzowanego kosztu 225 102 509 17 527 7 896 1 460 2 278 254 772
Zobowiązania z tytułu działalności ubezpieczeniowej 1 777 1 777
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 593 28 1 142 16 2 779
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 10 430 1 569 15 262 3 842 45 31 148
Zobowiązania podporządkowane 2 730 2 730
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 615 1 415 77 65 44 3 217
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 217 2 34 13 2 1 269
Suma zobowiązań 249 764 2 118 35 210 12 182 1 599 2 865 303 738
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 56 564 136 5 466 4 083 270 359 66 878

Wyniki wyszukiwania: