47. Zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe zobowiązania otrzymane i udzielone

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Zasady rachunkowości

W momencie początkowego ujęcia umowę gwarancji finansowej wycenia się w wartości godziwej. W kolejnych okresach, na dzień bilansowy gwarancje finansowe wyceniane są w kwocie wyższej z dwóch:

  • kwocie odpisu na oczekiwane straty kredytowe, lub
  • kwocie rozpoznanej w momencie początkowym prowizji, amortyzowanej w czasie zgodnie z MSSF 15.

Informacje finansowe

Programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy kapitałowej do objęcia papierów wartościowych)

Na dzień 31 grudnia 2020 nie zostały zawarte umowy objęte subemisją.

Emitent papierów wartościowych z gwarancją objęcia emisji Stan na 31.12.2019 Rodzaj gwarantowanych papierów wartościowych Maksymalne zobowiązanie do objęcia papierów wartościowych Okres obowiązywania
umowy
Spółka C obligacje korporacyjne 36 31.12.2022

Wszystkie umowy dotyczą Umów Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji. Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.

Zobowiązania umowne

WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH DOTYCZĄCYCH 31.12.2020 31.12.2019
wartości niematerialnych 27 28
rzeczowych aktywów trwałych 76 29
Razem 103 57

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2020 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 Razem Rezerwy według MSSF 9 Wartość netto
Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa
Linie i limity kredytowe 52 047 (83) 6 811 (228) 119 (29) 58 977 (340) 58 637
na nieruchomości 4 280 (9) 148 (5) 3 (1) 4 431 (15) 4 416
gospodarcze 36 923 (58) 5 031 (186) 106 (25) 42 060 (269) 41 791
konsumpcyjne 8 897 (16) 1 415 (37) 10 (3) 10 322 (56) 10 266
z tytułu faktoringu 1 798 217 2 015 2 015
z tytułu leasingu finansowego 149 149 149
Pozostałe 3 001 (29) 3 001 (29) 2 972
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 55 048 (112) 6 811 (228) 119 (29) 61 978 (369) 61 609
zobowiązania nieodwołalne 21 966 (46) 2 883 (94) 42 (10) 24 891 (150) 24 741
POCI 20 20 20
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 6 304 (4) 1 635 (88) 336 (162) 8 275 (254) 8 021
dla podmiotów finansowych 960 960 960
dla podmiotów niefinansowych 5 296 (4) 1 635 (88) 336 (162) 7 267 (254) 7 013
dla podmiotów budżetowych 48 48 48
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 166 166 166
akredytywy 1 422 (1) 77 (4) 13 (1) 1 512 (6) 1 506
dla podmiotów finansowych 196 196 196
dla podmiotów niefinansowych 1 226 (1) 77 (4) 13 (1) 1 316 (6) 1 310
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 40 40 40
Razem udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: 7 932 (5) 1 712 (92) 349 (163) 9 993 (260) 9 733
zobowiązania nieodwołalne 4 320 (4) 1 635 (88) 336 (162) 6 291 (254) 6 037
gwarancje dobrego wykonania umowy 1 681 (1) 998 (54) 182 (135) 2 861 (190) 2 671
POCI 1 1 1
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 62 980 (117) 8 523 (320) 468 (192) 71 971 (629) 71 342

UDZIELONE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I GWARANCYJNE 31.12.2019 FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 Razem Rezerwy według MSSF 9 Wartość netto
Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa Wartość nominalna Rezerwa
Linie i limity kredytowe 48 365 (91) 2 812 (77) 183 (28) 51 360 (196) 51 164

na nieruchomości

5 244 (16) 309 (12) 7 (2) 5 560 (30) 5 530

gospodarcze

32 873 (61) 1 155 (35) 168 (23) 34 196 (119) 34 077

konsumpcyjne

8 410 (14) 1 348 (30) 8 (3) 9 766 (47) 9 719

z tytułu faktoringu

1 551 1 551 1 551

z tytułu leasingu finansowego

287 287 287
Pozostałe 4 005 (13) 3 4 008 (13) 3 995
Razem udzielone zobowiązania finansowe, w tym: 52 370 (104) 2 815 (77) 183 (28) 55 368 (209) 55 159

zobowiązania nieodwołalne

20 684 (29) 1 974 (47) 98 (11) 22 756 (87) 22 669

POCI

67 67 67
gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym 9 345 (6) 501 (11) 291 (40) 10 137 (57) 10 080

dla podmiotów finansowych

595 595 595

dla podmiotów niefinansowych

8 591 (6) 501 (11) 291 (40) 9 383 (57) 9 326

dla podmiotów budżetowych

159 159 159
obligacje korporacyjne krajowe 36 36 36

dla podmiotów niefinansowych

36 36 36
obligacje komunalne krajowe (podmioty budżetowe) 101 101 101
akredytywy 1 188 (1) 13 (2) 1 201 (3) 1 198

dla podmiotów niefinansowych

1 188 (1) 13 (2) 1 201 (3) 1 198
gwarancja zapłaty dla podmiotów finansowych 35 35 35
Razem udzielone gwarancje i poręczenia w tym: 10 705 (7) 501 (11) 304 (42) 11 510 (60) 11 450
zobowiązania nieodwołalne 7 355 (5) 501 (11) 291 (40) 8 147 (56) 8 091
gwarancje dobrego wykonania umowy 2 021 (1) 390 (1) 149 (12) 2 560 (14) 2 546
Razem udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 63 075 (111) 3 316 (88) 487 (70) 66 878 (269) 66 609

Zobowiązania udzielone w wartości nominalnej według terminów wymagalności

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2020 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 10 935 5 413 19 154 18 197 8 279 61 978
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 499 1 144 3 829 2 422 2 099 9 993
Razem 11 434 6 557 22 983 20 619 10 378 71 971

 

ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI NA 31.12.2019 do 1 miesiąca łącznie powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie powyżej 1 roku do 5 lat włącznie powyżej 5 lat Razem
zobowiązania udzielone – finansowe 15 936 3 567 15 086 12 000 8 779 55 368
zobowiązania udzielone – gwarancje i poręczenia 161 1 653 5 185 3 176 1 335 11 510
Razem 16 097 5 220 20 271 15 176 10 114 66 878

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane

OZABILANSOWE ZOBOWIĄZANIA OTRZYMANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ 31.12.2020 31.12.2019
Finansowe 147 119
Gwarancyjne 4 312 2 478
Razem 4 459 2 597

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zastawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz grupy kapitałowej

Na 31 grudnia 2020 roku oraz na 31 grudnia 2019 roku na rzecz Grupy Kapitałowej Banku nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa Banku była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.

Wyniki wyszukiwania: