45. Dywidendy i podział zysku

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

26 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bank podjęło uchwałę o zatrzymaniu całości zysku netto osiągniętego przez Bank w latach poprzednich:

  • w odniesieniu do zysku za rok 2019 – przeznaczenie na kapitał rezerwowy kwoty 2 155 113 PLN oraz pozostawienie jako niepodzielonej kwoty 3 832 348 976 PLN,
  • pozostawienie wciąż niepodzielonego zysku z lat wcześniejszych w kwocie 1 667 651 024 PLN.

Uchwała była zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego przekazanym do Banku 26 marca 2020 roku.

16 grudnia 2020 roku KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 roku. Biorąc pod uwagę:

  • istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19,
  • przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii,
  • utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w Unii Europejskiej w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych,
  •  zmianę wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wydłużającą moratoria.

KNF uznała za konieczne wstrzymanie wypłaty dywidendy przez banki komercyjne w pierwszym półroczu 2021 roku oraz niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to ewentualnych wypłat dywidendy z niepodzielonego zysku lat ubiegłych oraz wykupu akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji każdorazowo poprzedzona będzie uprzednią konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od ich pozytywnego wyniku.

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu.

PKO Bank Polski S.A. 14 stycznia 2021 roku otrzymał indywidualne zalecenie KNF, w którym KNF zaleciła Bankowi:

  • wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
  • niepodejmowanie w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały, iż w granicach swoich kompetencji będą sprawowały nadzór nad realizacją powyższego zalecenia KNF.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Wyniki wyszukiwania: