11.9 Instrumenty kapitałowe

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Inwestycje w instrumenty kapitałowe wycenia się do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

W przypadku inwestycji kapitałowych Grupa Kapitałowa nie skorzystała z opcji wyceny do wartości godziwej przez inne dochody całkowite.

Wyniki wyszukiwania: