11.1. Waluta funkcjonalna, waluta prezentacji i waluty obce

logo
PKO Raport
Roczny Online
2020

Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych jednostek uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem Oddziału w Niemczech, Czechach, Słowacji i jednostek prowadzących swoją działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest złoty polski. Walutą funkcjonalną jednostek działających na terenie Ukrainy jest hrywna ukraińska, walutą funkcjonalną Oddziału w Niemczech i Oddziału w Słowacji oraz jednostek działających na terenie Szwecji i Irlandii jest euro, a Oddziału w Czechach jest korona czeska.

Transakcje i salda w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa przelicza:

  •  pozycje pieniężne w walucie obcej przy zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,
  • pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia wyrażonej w walucie obcej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji,
  • pozycje niepieniężne wyceniane do wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane są przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny aktywów i zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat.

UAH/PLN 2020 2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1326 0,1602
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1439 0,1502
Najwyższy kurs w okresie 0,1597 0,1655
Najniższy kurs w okresie 0,1311 0,1345
EUR/PLN 2020 2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,6148 4,2585
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 4,4741 4,3018
Najwyższy kurs w okresie 4,6188 4,3844
Najniższy kurs w okresie 4,3010 4,2520
CZK/PLN 2020 2019
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,1753 0,1676
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,1687 0,1676
Najwyższy kurs w okresie 0,1753 0,1695
Najniższy kurs w okresie 0,1649 0,1661

Wyniki wyszukiwania: