O raporcie

Grupa PKO Banku Polskiego oraz PKO Bank Polski po raz trzeci prezentują Oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
logo
PKO Raport
Roczny Online
2020
 • 102-1
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52
 • 102-54
 • 102-10
 • 102-49
 • 102-56
 • 102-48
 • 102-42
 • 102-46
 • 102-43
 • 102-40
 • 102-47

[102-1] Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (Grupa PKO Banku Polskiego lub Grupa Kapitałowa Banku) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski lub Bank) po raz trzeci prezentują Oświadczenie na temat informacji niefinansowych (Oświadczenie), które stanowi odrębną część Sprawozdania Zarządu z działalności (w pierwszym roku raportowania niefinansowego sporządzono odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych). [102-50] Oświadczenie prezentuje działalność Grupy PKO Banku Polskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. [102-51] Ostatnie oświadczenie zostało sporządzone za rok 2019 i opublikowane 12 lutego 2020 roku. [102-52] Grupa publikuje oświadczenia w cyklu rocznym. Na koniec 2020 roku w skład grupy kapitałowej wchodził podmiot dominujący: PKO Bank Polski, 12 podmiotów zależnych bezpośrednio oraz podmioty zależne pośrednio.

[102-54] Oświadczenie zostało sporządzone zgodnie ze Standardami GRI (GRI Standards: opcja „core”) oraz zgodnie z wymogami raportowania niefinansowego określonymi w przepisach ustawy o rachunkowości. Bank i grupa spełniają kryteria podmiotu zobligowanego do sporządzania Oświadczenia. W Oświadczeniu poszczególne kwestie zostały przedstawione w ujęciu grupy z wyszczególnieniem banku. [102-10], [102-49] W Oświadczeniu za 2020 rok nie ma znaczących zmian w raportowaniu organizacji i jej łańcuchów dostaw, ani innych zmian w sposobie raportowania. [102-56] Oświadczenie na temat informacji niefinansowych za 2020 rok nie jest poddawane audytowi zewnętrznemu. [102-48] Nie zawiera korekt informacji z poprzednich raportów, za wyjątkiem przeliczenia roku bazowego w szacunku emisji gazów cieplarnianych w wyniku dostępności dokładniejszych danych dla niektórych lokalizacji.

[102-42], [102-46] Przygotowanie Oświadczenia bank poprzedził badaniem istotności zagadnień określonych w ustawie o rachunkowości. Badanie istotności, przeprowadzone na jesieni 2020 roku, polegało w pierwszym kroku na przeglądzie zdefiniowanych dotychczas grup interesariuszy grupy kapitałowej, w tym banku, oraz obszarów wzajemnego oddziaływania podmiotów Grupy i otoczenia. W drugim kroku bank dokonał analizy zakresu zarządzania obszarami objętymi Oświadczeniem oraz przeglądu polityk. W badaniu istotności wykorzystano następujące narzędzia:

 • pogłębione wywiady z przedstawicielami centrali banku,
 • analiza kontaktów z agencjami ratingowymi ESG i innymi interesariuszami,
 • badania opinii interesariuszy w zakresie istotności zagadnień dla wizerunku firmy,
 • pytania skierowane przez bank do podmiotów zależnych,
 • przegląd przepisów wewnętrznych banku i przepisów prawa.

[102-43] Bank w trybie ciągłym bada podejście interesariuszy do prowadzonych działań charytatywnych i sponsoringowych. W sytuacji pandemii interesariusze zwracali większą uwagę na działania podmiotów, które wspierają służbę zdrowia i aktywności prospołeczne. Oprócz zainteresowania ochroną zdrowia i sportem interesariusze wskazują na ekologię i ochronę środowiska. Poparcie dla działań pro-środowiskowych rośnie w czasie i znajduje odzwierciedlenie w poprawie wizerunku podmiotów, które podejmują takie działania.

Badanie istotności wykazało, że we wszystkich obszarach objętych Oświadczeniem bank i większość podmiotów zależnych posiadają odpowiednie polityki, a ryzyka uznane za kluczowe były identyfikowane już wcześniej w procesie zarządzania ryzykiem. Oświadczenie zawiera opisy ryzyk zidentyfikowanych w grupie kapitałowej w rozdziałach dotyczących poszczególnych zagadnień społecznych i środowiskowych. Przy opisach zwraca uwagę na zasadę „stosuj lub wyjaśnij”: informacja o braku pełnej koordynacji wybranych polityk na poziomie grupy została opatrzona wyjaśnieniem.

Grupa identyfikuje następujące istotne grupy interesariuszy i kluczowe zagadnienia niefinansowe:

 Istotne grupy interesariuszy [102-40]  Kluczowe zagadnienia niefinansowe [102-47]
1) Klienci
2) Pracownicy
3) Otoczenie społeczne, w tym społeczności lokalne
4) Akcjonariusze
Środowiskowe

1) Rozszerzona odpowiedzialność środowiskowa

Społeczne i pracownicze

2) Wpływ na otoczenie społeczne
3) Prawa człowieka
4) Relacje z podwykonawcami i dostawcami
5) Relacje z pracownikami

Zarządcze

6) Relacje z klientami
7) Etyka
8) Przeciwdziałanie korupcji
9) Bezpieczeństwo produktów i klientów
10) Ochrona prywatności
11) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zainteresowanie inwestorów zagadnieniami ESG

 • 102-44

[102-44] Bank zaobserwował większe zainteresowanie inwestorów kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego w porównaniu z 2019 rokiem. Pytania najczęściej dotyczyły działań banku na rzecz wspierania interesariuszy w walce z epidemią, szczególnie w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania banku, bezpieczeństwa klientów i pracowników oraz zaangażowania w inicjatywy społeczne. Inwestorów interesowały także informacje o podejściu banku do finansowania branż wysokoemisyjnych i sektora wydobywczego, polityki różnorodności kadry zarządzającej i kryteriów zrównoważonego rozwoju. Udział banku w międzynarodowych ujawnieniach takich jak CDP Disclosure Insight Action czy Coal Policy Tool został pozytywnie oceniony przez inwestorów. W odpowiedzi na rosnące znaczenie zagadnień ESG w relacjach z inwestorami, bank uruchomił nowy serwis ESG na stronie Relacji Inwestorskich.

Wyniki wyszukiwania: